Announcements

✅ขอเชิญส่งบทความ เพื่อเข้ารับการพิจารณาการตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2021-11-11

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2565): มกราคม - เมษายน 2565
					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2565):  มกราคม - เมษายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2697-4010 (print)

ISSN: 2697-4738 (online)