Contact

กองบรรณาธิการ
“วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม”
เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Phone 065-4916656

Support Contact

ผู้ประสานงานวารสารฯ
Phone 065-3896961