ติดต่อ

กองบรรณาธิการ
“วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม”
เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ผู้รับผิดชอบหลัก

อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฏ์
บรรณาธิการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์ 063-6142425

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นายสราวุฒิ กันทะจันทร์, นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
เบอร์โทรศัพท์ 098-2493489