เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope

นำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเทคโนโลยีสารสารเทศทางธุรกิจ ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การท่องเที่ยวและบริการ นิเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยบทความมาจากคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ

Peer Review Process

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงสาขาและได้การยอมรับให้ตีพิมพ์จำนวน 3 ท่าน โดยผู้พิจารณาไม่ทราบผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (double-blind peer review) และบทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นอกจากนี้ผู้นิพนธ์ต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนดและผู้นิพนธ์ต้องยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่

Types of articles

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) 

Language 

        ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency

วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี 

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Sponsors 

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Sources of Support 

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Journal History

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย  จึงได้จัดโครงการพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขึ้น ในปี พ.ศ.2562  โดยกำหนดชื่อวารสารว่า "วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" (Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University) มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน   ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม  และฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม  มีหมายเลข ISSN (print): 2697-4010 ISSN (online): 2697-4738  ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ เป็นบรรณาธิการขณะนั้น คณะวิทยาการจัดการมีความมุ่งมั่นที่จะนำวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารับการประเมินเพื่อเข้าฐาน TCI เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มรพส. มีคำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฏ์ เป็นบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มรพส. เพื่อบริหารจัดการและดำเนินงานด้านวารสารบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ุ พุทธิวิศิษฏ์ ได้ส่งข้อมูลบทความเข้าประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2564 และได้รับแจ้งผลการพิจารณาคุณภาพวารสาร ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2  หนังสื่อรับแจ้งผลการพิจารณาลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เนื่องด้วยอาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงแรงวังจันทน์ริเวอร์วิว จึงขอลาออกจากตำแหน่งบรรณาธิการวารสารฯ 
          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ มรพส.  จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล เป็น บรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อบริหารและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในระดับที่สูงขึ้นต่อไป