เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope

นำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการ เทคโนโลยีสารสารเทศทางธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การท่องเที่ยวและบริการ นิเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยบทความมาจากคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ

Peer Review Process

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงสาขาและได้การยอมรับให้ตีพิมพ์อย่างน้อย 2 คน โดยผู้พิจารณาไม่ทราบผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (double-blind peer review) และบทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นอกจากนี้ผู้นิพนธ์ต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนดและผู้นิพนธ์ต้องยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ใน   ขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่

Types of articles

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) 

Language 

        ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency

วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี 

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Sponsors 

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Sources of Support 

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Journal History

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย  จึงได้จัดโครงการพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขึ้น ในปี พ.ศ.2562  โดยกำหนดชื่อวารสารว่า "วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม" (Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University) มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน   ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม  และฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม  มีหมายเลข ISSN : 2697-4010(print) ISSN : 2697-4738 (online)  ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ เป็นบรรณาธิการ   คณะวิทยาการจัดการมีความมุ่งมั่นที่จะนำวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารับการประเมินเพื่อเข้าฐาน TCI  จึงได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฏ์ เป็นบรรณาธิการ เพื่อบริหารจัดการและดำเนินงานด้านวารสารให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้