กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา :

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพงษ์ มหานิธิวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บรรณาธิการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองบรรณาธิการ :

1. ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบำรุง
2. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร  จารุธีรศานต์
3. ศาสตราจารย์ ดร.ธงพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์  วงศ์วัฒนา
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาพันธ์  รัฐศาสนศาสตร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา  ศรีสุพรรณ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  อุ่นปรีชาวณิชย์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา  พยัคฆ์เพศ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  จำลองราษฎร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย  คันชั่งทอง
14. อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  ขันยศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข้าราชการบำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้าราชการบำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้าราชการบำนาญ