เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวารสารที่เน้นการวิจัย ด้านการจัดการครอบคลุมทั้งสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ เป็นต้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทความวิชาการและบทความที่มีคุณภาพ ที่มีประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical contribution) ที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถพัฒนาและสร้างความรู้ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ (Managerial contribution) ช่วยให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ และเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ อันเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่เรื่องราวในเชิงวิทยาการจัดการในแขนงต่างๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ระว่าง คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Announcements

✅ แจ้งเปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคาร

2024-02-08

ประกาศ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคารจาก เดิม เลขที่ 660-0-273xx-x ชื่อบัญชี วารสารวิทยาการจัดการฯลฯ เป็น เลขที่ 660-0-296xx-x ชื่อบัญชี นายประสิทธิชัย นรากรณ์ และจีรพงษ์ มหนิธิวงศ์ และนายสราวุฒิ กันทะจันทร์  ซึ่งมีผลตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป.

Read more about ✅ แจ้งเปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคาร

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-25

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN 2985-2285 (Print)

ISSN 2985-2293 (Online)