เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เป็นวารสารที่เน้นการวิจัย ด้านการจัดการครอบคลุมทั้งสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ เป็นต้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทความวิชาการและบทความที่มีคุณภาพ ที่มีประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical contribution) ที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถพัฒนาและสร้างความรู้ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ (Managerial contribution) ช่วยให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ และเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ อันเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่เรื่องราวในเชิงวิทยาการจัดการในแขนงต่างๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ระว่าง คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Announcements

✅ เปิดรับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ

2022-12-26

วารสารวิทยาการจัดการ มรพส. เปิดรับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยวารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI ให้อยู่ในวารสารกลุ่ม 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)
ㆍสาขาวิชาที่รับได้แก่ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสารเทศทางธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การท่องเที่ยวและบริการ นิเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ㆍตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

อัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่ อัตราต่อบทควาาม
- ภาษาไทย 3,500 บาท
- ภาษาอังกฤษ 4,000 บาท
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสราวุฒิ กันทะจันทร์  โnร: 065-3896961, 055-267103

Read more about ✅ เปิดรับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2565): กันยายน - ธันวาคม 2565
					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2565): กันยายน - ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-09-22

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN (Print): 2697-4010

ISSN (Online): 2697-4738