ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2020): กันยายน - ธันวาคม 2563
#วารสารวิทยาการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เผยแพร่แล้ว: 2021-06-14

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN: 2697-4010 (print)

ISSN: 2697-4738 (online)