“มนุษยสังคมสาร” ฉบับนี้เป็นปีที่ 19 ซึ่งเป็นฉบับแรก (มกราคม-เมษายน) ของปี พ.ศ. 2564 มีบทความที่ได้รับการพิชญพิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิและตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้ จำนวน 12 บทความ โดยแบ่งเป็นบทความวิชาการ จำนวน 1 บทความ และบทความวิจัย จำนวน 11 บทความ เป็นบทความภาษาไทย จำนวน 10 บทความ และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 2 บทความ ทั้ง 12 บทความได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความซ้ำซ้อนของบทความอยู่ระหว่างร้อยละ 0 - 3.3

          ในฉบับนี้ได้แบ่งกลุ่มเนื้อหาบทความตามกรอบของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้คือ 1) ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 4 บทความ 2) ด้านการศึกษา จำนวน จำนวน 4 บทความ 3) ด้านภาษา จำนวน 2 บทความ  4) ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 1 บทความ และ 5) ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 บทความ ในส่วนภาพปกของวารสารฉบับที่ 1 นี้ได้ปรับประยุกต์มาจากบทความชื่อ “ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง: พื้นที่พิธีกรรมและการสะท้อนอัตลักษณ์จังหวัดบุรีรัมย์” ซึ่งเป็นบทความที่ฉายภาพวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนในพื้นที่อีสานใต้ได้เป็นอย่างดี

          กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความและผู้นิพนธ์บทความ ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนฝ่ายที่สนับสนุนและส่งเสริมจนทำให้ “มนุษยสังคมสาร” อยู่ในแวดวงวิชาการมายาวนานถึง 19 ปี ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความไว้วางใจทางวิชาการจากทุกท่านด้วยการส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” ในฉบับต่อๆ ไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

               บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 30-04-2021