ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

ในปี พ.ศ. 2566 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 การดำเนินงานกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมานั้น วารสารได้รับการสนับสนุนจากผู้เขียนและผู้อ่านเป็นอย่างดีมาโดยตลอด การดำเนินงานในปีนี้ยังคงเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพวารสารตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์

วารสารฉบับนี้นำเสนอบทความด้านภาษาและภาษาศาสตร์ ได้แก่ 1. Reflections on the Importance of Contexts in an Analysis of Linguistic Devices in “Alice’s Adventures in Wonderland” 2. อุดมการณ์ความเป็นไทยที่ปรากฏในนิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. และ 3. โครงสร้างและกลวิธีการใช้คำรื่นหูที่สื่อความหมายว่า “ตาย” ในภาษาไทยและภาษาจีน นอกจากนี้ ยังมีบทความด้านการเรียนการสอนภาษา ได้แก่ การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระหว่างการใช้วิธีการสอนแบบบรรยายกับการประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอน บทความด้านคติชนวิทยา ได้แก่ การศึกษามโนทัศน์ “เลขเก้า” ในสังคมไทยปัจจุบัน และบทความด้านดนตรี ได้แก่ 1. กลวิธีการใช้อะลูมิเนียมสร้างกล่องเสียงพิณโปร่ง 2. กลวิธีการดีดและทำนองกระจับปี่ในเพลงระบำโบราณคดีของครูมนตรี ตราโมท จากศิลปินต้นแบบเมื่อปี พ.ศ. 2510 และ 3. การวิเคราะห์เทคนิคเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับพัฒนาทักษะการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก จากบทประพันธ์ผลงานลำดับที่ 9 ของเฟอนันโด ซอร์ “อินโทรดักชัน ธีมแอนด์วาริเอชันจากโอเปร่า เรื่อง เดอะเมจิกฟลูท”

ท้ายนี้ผู้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือข้อติชมในการดำเนินงานจากท่านผู้อ่าน โดยสามารถติดต่อวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทางระบบ ThaiJo หรือที่อีเมล humanjournal@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2023-04-29

อุดมการณ์ความเป็นไทยที่ปรากฏในนิตยสารอนุสาร อ.ส.ท.

พัชราภรณ์ คชินทร์, เชิดชัย อุดมพันธ์

39-58