การวิเคราะห์เทคนิคเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับพัฒนาทักษะการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก จากบทประพันธ์ผลงานลำดับที่ 9 ของเฟอนันโด ซอร์ "อินโทรดักชัน ธีมแอนด์วาริเอชันจากโอเปร่า เรื่อง เดอะเมจิกฟลูท"

Main Article Content

ธรรศ อัมโร

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์บทประพันธ์ผลงานลำดับที่ 9 ของเฟอนันโด ซอร์ "อินโทรดักชัน ธีมแอนด์วาริเอชันจากโอเปร่า เรื่อง เดอะเมจิกฟลูท" เพื่อการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาทักษะปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก ในระดับอุดมศึกษา กล่าวได้ว่า งานวิจัยฉบับนี้สามารถสร้างสาระการเรียนรู้ในหลายแง่มุม อาทิ เทคนิคการสร้างสรรค์และพัฒนาทำนองธีมสู่รูปแบบของวาริเอชันในแบบฉบับของกีตาร์คลาสสิก ซึ่งประกอบด้วยการดัดแปลงกระสวนจังหวะ การใช้เทคนิคกระจายคอร์ด จนถึงการนำเทคนิคกีตาร์คลาสสิกมาช่วยในการสร้างวาริเอชัน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่ถูกสกัดออกมาจากข้อค้นพบของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิคการบรรเลง โดยปรับโน้ตและออกแบบนิ้วมือซ้ายและขวาในบางช่วง เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับบริบทการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลใหม่

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ

References

กฤษฎา วงศ์คำจันทร์. (2551). ชุดการสอน การปฏิบัติกีต้าร์ ในวิชาทักษะดนตรี 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชัยวัฒน์ นำหน้ากองทัพ. (2558). แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนการปฏิบัติกีตาร์คลาสสิค ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2541). จิตวิทยาการสอนดนตรี. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์. (2561). การสอนกีตาร์คลาสสิกของวิทยาลัยดนตรีในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Buch, D. J. (1983). Two Likely Sources for Sor’s variations on a theme by Mozart, op. 9. Guitar Review, 52, 6-9.

Izumi, R. (1996). 20 studies for classical guitar by Fernando Sor. Retrieved September 2, 2019, from https://www.guitarist.com/classical-guitar/midi/sor-20-studies/

Jeffrey, B. (1977). Fernando Sor composer and guitarist. London: Tecla.

Moser, W. (2007). Fernando Sor: The life and works of a reluctant guitarist, part one. Classical Guitar Magazine, 26(3), 20-25.

Pethel, R. (2016). Professional profiles, pedagogic practices, and the future of guitar education. (Doctoral dissertation). Atlanta, GA: Georgia State University.

Sundberg, J. (1991). The science of musical sounds. San Diego: Academic Press.

Uluocak, S. (2012). A comparison of selected classical guitar teaching methods and a review of their implications for guitar education. Cukurova University Faculty of Education Journal, 41(2), 43-53.