ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 19 ปี โดยเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา ปรัชญา ศาสนา ดนตรีและนาฏศิลป์ คณะผู้จัดทำวารสารฯ มีความตั้งใจที่จะนำเสนอบทความทางวิชาการอันเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้อ่านด้วยการควบคุมดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เสมอมา อีกทั้งพร้อมปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันนี้ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังคงเป็นที่สนใจของนักวิชาการด้านภาษา มีความพยายามในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากมาย วารสารฉบับนี้นำเสนอบทความด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4 บทความ ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาและระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3. การวิเคราะห์การแปลโฆษณาภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ และ 4. การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนภาษาร่วมกับรูปแบบการสอนแบบเน้นงานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในสื่อโฆษณา และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน นอกจากนี้ ยังมีบทความด้านภาษาที่วิเคราะห์การใช้ภาษาโดยใช้แนวคิดทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ 1. การปรากฏคำเมืองบนแผ่นป้ายสาธารณะในฐานะการสะท้อนอัตลักษณ์ล้านนา 2. สัญญะที่สื่ออุดมการณ์ในเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และ 3. การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเสียงคำศัพท์ภาษาเขมรถิ่นไทยกับภาษาเขมรกัมพูชา บทความสุดท้ายเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมด้านดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ เรื่องนวัตกรรมเครื่องดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ ประเภทเครื่องดีดและเครื่องตี เพื่อใช้ในกิจกรรมดนตรีผู้สูงอายุ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ท้ายนี้คณะผู้จัดทำวารสารฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากวารสารฯ ไม่มากก็น้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30