การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Main Article Content

ฤทัย พานิช

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลตัวบทต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นตัวบทฉบับแปลภาษาไทยของนักศึกษาใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับคำ (การถ่ายถอดเสียงจากภาษาต้นฉบับการแปลคำนาม การแปลคำสรรพนาม การแปลคำแสดงเครือญาติ การแปลคำที่มีหลายความหมายหรือคำที่มีหลายหน้าที่ การแปลคำแสดงตำแหน่งหรือคำบอกทิศทาง) ระดับวลี (นามวลี กริยาวลี บุพบทวลี วิเศษณ์วลี) ระดับประโยค (รูปประโยค กาล) และระดับสัมพันธสาร (การแปลเครื่องหมายวรรคตอน การแปลคำเชื่อม) โดยข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ข้อผิดพลาดจากการเทียบเคียงทางความหมาย ข้อผิดพลาดทางด้านโครงสร้างไวยากรณ์ และข้อผิดพลาดทางด้านวัฒนธรรม ผลจากการแปลผิดพลาดที่ทำให้การสื่อความหมายผิดแล้วยังทำให้ขาดความลื่นไหลในการอ่านตัวบทภาษาฉบับแปลอีกด้วย

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ

References

จุฑามณี ทิพราช, สุพัฒน์ กู้เกียรติ, นิติรัตน์ อุทธชาติ และฐานิยา ทองไทย. (2560). แนวโน้มในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผิดในระดับ วลี และประโยค: กรณีศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 8(2), 352-372.

ดุษฎี รุ่งรัตนกุล. (2556). การศึกษาการใช้พจนานุกรมและปัญหาในการใช้พจนานุกรมในวิชาการแปลเบื้องต้นของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 10(3), 1-16.

นพรัตน์ จันทร์โสภา. (2557). การแปลอดีตกาลและการณ์ลักษณะจากวรรณกรรมเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 11(2), 17-36.

พรชัย พรวิริยะกิจ และวรินทร แดนดี. (2558). ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล. วารสารสังคมศาสตร์, 4(2), 16-24.

มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา. (2548). การแปล: หลักการและการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.

รัฐธิดา กระสินธุ์. (2557). การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้คำนำหน้านามภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย. วารสารวจนะ, 2(2), 58-84.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ:ราชบัณฑิตยสถาน.

สัญฉวี สายบัว. (2560). หลักการแปล. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุพรรณี ปิ่นมณี. (2549). การแปลขั้นสูง. กรุงเทพฯ: บริษัทแอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด.

สุพรรณี อาศัยราช, ทัศนีย์ จันติยะ และจิราภรณ์ กาแก้ว. (2560). ปัญหาและกลวิธีการแปลบทความทางการศึกษาจากภาษาอังกฤษเป็นไทยของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, 1(1), 71-85.

อัญชลี สิงห์น้อย. (2547). สากลลักษณ์และเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรม: สิ่งอำนวยและอุปสรรคในการสัมผัสภาษา. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2(1), 1-14.

Baker, M. (1992). In other Words: A Coursebook on Translation. London: Routeldge.

Grimm, J., and Grimm, W. (1994). Grimms’ Fairy Tales. London: Penguin Group.

Hatim, B., and Mason, I. (1998). Discourse and the Translator. New York: Longman Inc.

Isarankura, S. (2011). Research Report: Conceptualizations of Tense and aspect in English among Thai Learners. Bangkok: Dhurakij Pundit University.

Cambridge. (2020). Cambridge Dictionary Online. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563 จาก https://dictionary.cambridge.org/