ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

           วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 17 จากผลการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ในการนี้ คณะผู้จัดทำวารสารฯ ขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนทำให้วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของการจัดทำวารสารไทย

           ในการก้าวสู่ปีที่ 17 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังคงนโยบายตีพิมพ์บทความทางวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษา วรรณคดี คติชน ปรัชญา ศาสนา ดนตรี และนาฏศิลป์ อีกทั้งคงไว้ซึ่งมาตรฐานในการจัดทำวารสาร

           วารสารฉบับนี้รวบรวมบทความทางวิชาการหลากหลายสาขาวิชา ประกอบไปด้วยด้านภาษาและภาษาศาสตร์ ได้แก่ การใช้ภาพพจน์ในนิตยสารท่องเที่ยว การประกอบสร้างภาพของเวียดนามในงานเขียน ของไทย การแปรทางกลสัทศาสตร์ของเสียง (kh) ในภาษาพวนหมู่บ้านฝายมูล ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และความพร้อมด้านภาษาจีนของท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับ MICE CITY: การศึกษาตามแนวภูมิทัศน์เชิงภาษาศาสตร์ ด้านการเรียนการสอนภาษา ได้แก่ การศึกษาเปรียบเทียบ ความเชื่อของผู้เรียนและผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีต่อการอ่านภาษาญี่ปุ่น ด้านดนตรี ได้แก่ วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ประเภทกลองก้นยาว กลองมองเซิง และเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายในรัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมืองเชียงตุง) รวมถึงด้านศาสนา ได้แก่ ศึกษาวิเคราะห์วิมานในวิมานวัตถุ

           คณะผู้จัดทำวารสารฯ ขอขอบคุณท่านผู้เขียนและท่านผู้อ่านที่ได้ให้การสนับสนุนวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการทางสายมนุษยศาสตร์ไม่มากก็น้อย

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

                                       บรรณาธิการ

 

เผยแพร่แล้ว: 2020-04-28