การใช้ภาพพจน์ในนิตยสารท่องเที่ยว

Main Article Content

รุ่งฤดี แผลงศร

บทคัดย่อ

            บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประเภทและโครงสร้างของภาพพจน์ในนิตยสารท่องเที่ยว         โดยศึกษาจากนิตยสารท่องเที่ยวจำนวน 2 ฉบับคือนิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. และนิตยสารเที่ยวรอบโลก ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 24 เล่ม เล่มละ 5 เรื่อง รวม 120 เรื่อง


                ผลการวิจัยพบว่า นิตยสารท่องเที่ยวทั้งสองฉบับใช้ภาพพจน์ 4 ประเภท ได้แก่ ภาพพจน์ประเภทความเปรียบ ภาพพจน์ประเภทใช้จินตนาการ ภาพพจน์ประเภทการเล่นเสียงและเล่นคำ และภาพพจน์ประเภทคำถาม ส่วนการวิเคราะห์โครงสร้างของภาพพจน์ในนิตยสารท่องเที่ยวทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวพบว่า มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ต้องการเปรียบ คำช่วยเปรียบ และส่วนที่นำมาเปรียบ กล่าวคือ 1) โครงสร้างของภาพพจน์ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วนคือส่วนที่ต้องการเปรียบ คำช่วยเปรียบ และส่วนที่นำมาเปรียบ ได้แก่ ภาพพจน์ประเภทความเปรียบ 2) โครงสร้างของภาพพจน์ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบ 2 ส่วนคือส่วนที่ต้องการเปรียบและส่วนที่นำมาเปรียบ ได้แก่ ภาพพจน์ประเภทใช้จินตนาการ และ 3) โครงสร้างของภาพพจน์ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบ 1 ส่วนคือส่วนที่นำมาเปรียบ ได้แก่ ภาพพจน์ประเภทความเปรียบ ภาพพจน์ประเภทการเล่นเสียงและเล่นคำ รวมทั้งภาพพจน์ประเภทคำถาม

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

รุ่งฤดี แผลงศร

รองศาสตราจารย์ รุ่งฤดี แผลงศร

อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ

E-Mail:  rungrudee@g.swu.ac.th

References

กนกรัจน์ วงศ์ชะอุ่ม. (พฤษภาคม 2559). “SHORYUDO ตามรอยมังกร.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 405, หน้า 78-88.

ชมพูนุท กองชนะ. (พฤศจิกายน 2559). “Rail Journey to Swiss little towns.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 411, หน้า 52-71.

ฐากูร โกมารกุล ณ นคร. (พฤษภาคม 2559). “โลกใบเล็กกลางทะเลชลบุรีเกาะสีชัง.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 10, หน้า 60-70.

ฐากูร โกมารกุล ณ นคร. (พฤศจิกายน 2559). “แม่สลอง-วาวี-แม่แอบ ชีวิตใหม่ในแผ่นดินพระราชา.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 4, หน้า 34-44.

ฐากูร โกมารกุล ณ นคร. (มกราคม 2559). “ปางมะผ้า ชีวิตใต้เงื้อมเงาขุนเขาห่มม่านหมอก.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 6, หน้า 78-90.

ทศพร ภูลสนอง. (กุมภาพันธ์ 2559). “ภูชี้ดาวดินแดนที่รอการมาเยือน.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 7, หน้า 66-76. ฉบับที่ 10 หน้า 48-58.

ธเนศ งามสม. (มกราคม 2559). “แม่เงา ขุนเขาและกาลเวลา.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 6, หน้า 38-46.

ธเนศ งามสม. (มีนาคม 2559). “ท้ายเหมือง ก่อนเรื่องราวจะเลือนหาย.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 8, หน้า 58-70.

ธเนศ งามสม. (เมษายน 2559). “หัวใจแห่งผืนป่าตะนาวศรี.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 9, หน้า 38-48.

ธเนศ งามสม. (พฤษภาคม 2559) .“บนถนนสายตะวันออก จากนครนายกถึงจันทบุรี.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56

ธีรภาพ โลหิตกุล. (2552). กว่าจะเป็นสารคดี. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : อ่านเอาเรื่อง.

นฤพนธ์ กันทา. (มกราคม 2559). “300 Km in Taiwan ความฝัน ไต้หวัน จักรยาน.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 401, หน้า 100.

นิศารัตน์. (มกราคม 2559). “Eat and Travel Italy with Cool Fahrenheit 93°.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 401, หน้า 44-58.

นิศารัตน์. (กุมภาพันธ์ 2559). Autumn in Kagawa with Au Thanakorn. เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 402, หน้า 64-75.

นิศารัตน์. (กุมภาพันธ์ 2559). “Himeji CITY AND CASTLE.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 402, หน้า 48-62.

นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ. (พฤศจิกายน 2559). “Swiss Historic Hotels.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 411, หน้า 76-84.

ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์. (เมษายน 2559). “สีสันภูเก็ต พีพี สิมิลัน.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 9, หน้า 24-36.

ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์. (พฤษภาคม 2559). “เกาะช้าง กลางทะเลเสน่ห์สะพรั่งบนฝั่งกระจ่างตัวตน.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 10, หน้า 34-46.

ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์. (ตุลาคม 2559). “ขึ้นเขา เข้าคลอง มองเห็นมากกว่าทะเลที่เกาะช้าง.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 3, หน้า 10-20.

พระคุณ บุณยเนตร. (มิถุนายน 2559). “เที่ยวตามครรลอง คลองสองแพรก.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 11, หน้า 32-40.

พระคุณ บุณยเนตร. (สิงหาคม 2559). “อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ทางสายนี้มีแต่ “พระ”.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 1, หน้า 16-26.

พริมา อ่วมเจริญ. (มิถุนายน 2559). “บ้านโคกไคร สายน้ำ ขุนเขา และหลากเรื่องราวของมุสลิมริมเล.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 11, หน้า 52-60.

พริมา อ่วมเจริญ. (ตุลาคม 2559). บ้านน้ำเชี่ยว-แหลมมะขาม หลากนิยามของบ้านสุดแผ่นดินถิ่นบูรพา. อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 3, หน้า 22-32.

ภัทรียา. (เมษายน 2559). “Greece all time classic.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 404, หน้า 50-65.

ภัทรียา.(มิถุนายน 2559). “FROM BAGUIO TO MANILA เมืองที่อากาศเย็นสบายที่สุดในฟิลิปปินส์.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 406, หน้า 104-110.

มนวิภา วงรุจิระ. (2554). “ภาษาหนังสือพิมพ์และนิตยสาร.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 8-15. พิมพ์ครั้งที่ 15. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มาลี บุญศิริพันธ์. (2553). การเขียนสารคดีสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ประกายพรึก.

ม่าเหมี่ยว. (กรกฎาคม 2559). “Japan-Korea 2 in 1 trip with Korean air.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 407, หน้า 76-86.

“รำลึกด้วยรัก ร.9 ของชาวไทย.” (ธันวาคม 2559). อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 5, หน้า 8-32.

รุ่งฤดี แผลงศร. (2549). ภาพพจน์ในงานเขียนสารคดี : การวิเคราะห์โครงสร้าง. วารวัลย์รวมบทความวิชาการ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ช้างขวัญยืน. (หน้า 150-177). นครปฐม, พี.เพรส.

รุ่งฤดี แผลงศร. (2561). รายงานวิจัยเรื่องการใช้ภาพพจน์ในนิตยสารท่องเที่ยว. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วาทิชา. (มิถุนายน 2559). “The Iconic Cities BY Rail from Kansai to Hiroshima.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 406, หน้า 80-90.

วาทิชา. (สิงหาคม 2559). “Korea Nice to see you again!.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 408, หน้า 96-102.

ศิริเพชร เอี่ยมพันธ์. (มีนาคม 2559). “อู่ฮั่น จีนมุมใหม่ที่ได้รู้จัก.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 403, หน้า 122-124.

อรณิช รุจิวิพัฒน์. (พฤษภาคม 2559). “New Zealand Drive more discover more!” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 405, หน้า 50-70.

อภินันท์ บัวหภักดี. (เมษายน 2559). “Chang International ระดับโลกแห่งเมืองปราสาทสองยุค.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 9, หน้า 12-22.

อภินันท์ บัวหภักดี. (กรกฎาคม 2559). “วิถีช้าง วิถีคน และตักบาตรบนหลังช้าง เทศกาลชุมนุมครั้งยิ่งใหญ่เมืองสุรินทร์.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 12, หน้า 22-32.

อภินันท์ บัวหภักดี. (พฤศจิกายน 2559). “ตามรอยพระบาท บนดอยอ่างข่าง.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 4, หน้า 26-33.

อาริจัง. (ตุลาคม 2559). “TRAVEL AROUND TOKYO by rail.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 410, หน้า 60-68.

อนุสรณ์ สนะพันธ์. (พฤษภาคม 2559). “เดินทะลุเมฆ พิชิตใจตัวเอง.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 405, หน้า 98-105.

อัญมา มหารมณ์. (มิถุนายน 2559). “ICELAND ดินแดนที่ถูกตรึงไว้ด้วยเส้นขอบฟ้า.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 406, หน้า 70-78.

อิงอร สุพันธุ์วณิช. (2554). วรรณกรรมวิจารณ์ : ร้อยกรองปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : ธนาเพรส.

Ball Pattareeya. (ธันวาคม 2559). “MIE ไข่มุกญี่ปุ่นเม็ดงาม.” เที่ยวรอบโลก.ฉบับที่ 412, หน้า 62-76.

Moonbamboo. (กรกฎาคม 2559). “SRI LANKA BEYOND EXPECTATION.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 407, หน้า 46-61.

Pattareeya. (มกราคม 2559). “Enjoy Shikoku with All Shikoku Rail Pass.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 401, หน้า 76-88.

Pattareeya. (มกราคม 2559). “Things to do in Okayama City.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 401, หน้า 68-74.