Using Figure of Speech in Travel Magazine

Main Article Content

รุ่งฤดี แผลงศร

Abstract

            This research article aims to analyze the types and structures of figurative language used in travel magazines. We use purposive sampling to draw data from two travel magazines: Osotho Magazine and Thiaw Rob Lok (Travel around the World) Magazine. The issues chosen are from January to December 2016. Five articles from each issue are analyzed for a total of 120 articles.  


                The findings reveal that the travel magazines use four types of figurative language: 1) comparative figurative. 2) imaginative figurative. 3) sound play figurative and word play figurative. and 4) question figurative. The structural analysis of the four figurative types found in travel magazines reveals that there are 3 elements: vehicles, comparative phrases and tenors: 1) The structure consisting of 3 elements: vehicles, comparative phrases and tenors with includes the comparative figurative. 2) The structure consisting of 2 elements: vehicles and tenors with includes the imaginative figurative. 3) The structure consisting of only one elements: tenors with includes comparative figurative, sound play figurative and word play figurative and the question figurative.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แผลงศรร. (2020). Using Figure of Speech in Travel Magazine. Journal of Humanities Naresuan University, 17(1), 1-18. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/article/view/242349
Section
Research Article / Academic Article
Author Biography

รุ่งฤดี แผลงศร

รองศาสตราจารย์ รุ่งฤดี แผลงศร

อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ

E-Mail:  rungrudee@g.swu.ac.th

References

กนกรัจน์ วงศ์ชะอุ่ม. (พฤษภาคม 2559). “SHORYUDO ตามรอยมังกร.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 405, หน้า 78-88.

ชมพูนุท กองชนะ. (พฤศจิกายน 2559). “Rail Journey to Swiss little towns.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 411, หน้า 52-71.

ฐากูร โกมารกุล ณ นคร. (พฤษภาคม 2559). “โลกใบเล็กกลางทะเลชลบุรีเกาะสีชัง.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 10, หน้า 60-70.

ฐากูร โกมารกุล ณ นคร. (พฤศจิกายน 2559). “แม่สลอง-วาวี-แม่แอบ ชีวิตใหม่ในแผ่นดินพระราชา.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 4, หน้า 34-44.

ฐากูร โกมารกุล ณ นคร. (มกราคม 2559). “ปางมะผ้า ชีวิตใต้เงื้อมเงาขุนเขาห่มม่านหมอก.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 6, หน้า 78-90.

ทศพร ภูลสนอง. (กุมภาพันธ์ 2559). “ภูชี้ดาวดินแดนที่รอการมาเยือน.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 7, หน้า 66-76. ฉบับที่ 10 หน้า 48-58.

ธเนศ งามสม. (มกราคม 2559). “แม่เงา ขุนเขาและกาลเวลา.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 6, หน้า 38-46.

ธเนศ งามสม. (มีนาคม 2559). “ท้ายเหมือง ก่อนเรื่องราวจะเลือนหาย.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 8, หน้า 58-70.

ธเนศ งามสม. (เมษายน 2559). “หัวใจแห่งผืนป่าตะนาวศรี.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 9, หน้า 38-48.

ธเนศ งามสม. (พฤษภาคม 2559) .“บนถนนสายตะวันออก จากนครนายกถึงจันทบุรี.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56

ธีรภาพ โลหิตกุล. (2552). กว่าจะเป็นสารคดี. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : อ่านเอาเรื่อง.

นฤพนธ์ กันทา. (มกราคม 2559). “300 Km in Taiwan ความฝัน ไต้หวัน จักรยาน.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 401, หน้า 100.

นิศารัตน์. (มกราคม 2559). “Eat and Travel Italy with Cool Fahrenheit 93°.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 401, หน้า 44-58.

นิศารัตน์. (กุมภาพันธ์ 2559). Autumn in Kagawa with Au Thanakorn. เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 402, หน้า 64-75.

นิศารัตน์. (กุมภาพันธ์ 2559). “Himeji CITY AND CASTLE.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 402, หน้า 48-62.

นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ. (พฤศจิกายน 2559). “Swiss Historic Hotels.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 411, หน้า 76-84.

ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์. (เมษายน 2559). “สีสันภูเก็ต พีพี สิมิลัน.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 9, หน้า 24-36.

ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์. (พฤษภาคม 2559). “เกาะช้าง กลางทะเลเสน่ห์สะพรั่งบนฝั่งกระจ่างตัวตน.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 10, หน้า 34-46.

ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์. (ตุลาคม 2559). “ขึ้นเขา เข้าคลอง มองเห็นมากกว่าทะเลที่เกาะช้าง.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 3, หน้า 10-20.

พระคุณ บุณยเนตร. (มิถุนายน 2559). “เที่ยวตามครรลอง คลองสองแพรก.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 11, หน้า 32-40.

พระคุณ บุณยเนตร. (สิงหาคม 2559). “อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ทางสายนี้มีแต่ “พระ”.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 1, หน้า 16-26.

พริมา อ่วมเจริญ. (มิถุนายน 2559). “บ้านโคกไคร สายน้ำ ขุนเขา และหลากเรื่องราวของมุสลิมริมเล.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 11, หน้า 52-60.

พริมา อ่วมเจริญ. (ตุลาคม 2559). บ้านน้ำเชี่ยว-แหลมมะขาม หลากนิยามของบ้านสุดแผ่นดินถิ่นบูรพา. อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 3, หน้า 22-32.

ภัทรียา. (เมษายน 2559). “Greece all time classic.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 404, หน้า 50-65.

ภัทรียา.(มิถุนายน 2559). “FROM BAGUIO TO MANILA เมืองที่อากาศเย็นสบายที่สุดในฟิลิปปินส์.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 406, หน้า 104-110.

มนวิภา วงรุจิระ. (2554). “ภาษาหนังสือพิมพ์และนิตยสาร.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 8-15. พิมพ์ครั้งที่ 15. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มาลี บุญศิริพันธ์. (2553). การเขียนสารคดีสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ประกายพรึก.

ม่าเหมี่ยว. (กรกฎาคม 2559). “Japan-Korea 2 in 1 trip with Korean air.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 407, หน้า 76-86.

“รำลึกด้วยรัก ร.9 ของชาวไทย.” (ธันวาคม 2559). อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 5, หน้า 8-32.

รุ่งฤดี แผลงศร. (2549). ภาพพจน์ในงานเขียนสารคดี : การวิเคราะห์โครงสร้าง. วารวัลย์รวมบทความวิชาการ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ช้างขวัญยืน. (หน้า 150-177). นครปฐม, พี.เพรส.

รุ่งฤดี แผลงศร. (2561). รายงานวิจัยเรื่องการใช้ภาพพจน์ในนิตยสารท่องเที่ยว. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วาทิชา. (มิถุนายน 2559). “The Iconic Cities BY Rail from Kansai to Hiroshima.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 406, หน้า 80-90.

วาทิชา. (สิงหาคม 2559). “Korea Nice to see you again!.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 408, หน้า 96-102.

ศิริเพชร เอี่ยมพันธ์. (มีนาคม 2559). “อู่ฮั่น จีนมุมใหม่ที่ได้รู้จัก.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 403, หน้า 122-124.

อรณิช รุจิวิพัฒน์. (พฤษภาคม 2559). “New Zealand Drive more discover more!” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 405, หน้า 50-70.

อภินันท์ บัวหภักดี. (เมษายน 2559). “Chang International ระดับโลกแห่งเมืองปราสาทสองยุค.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 9, หน้า 12-22.

อภินันท์ บัวหภักดี. (กรกฎาคม 2559). “วิถีช้าง วิถีคน และตักบาตรบนหลังช้าง เทศกาลชุมนุมครั้งยิ่งใหญ่เมืองสุรินทร์.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 56 ฉบับที่ 12, หน้า 22-32.

อภินันท์ บัวหภักดี. (พฤศจิกายน 2559). “ตามรอยพระบาท บนดอยอ่างข่าง.” อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 57 ฉบับที่ 4, หน้า 26-33.

อาริจัง. (ตุลาคม 2559). “TRAVEL AROUND TOKYO by rail.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 410, หน้า 60-68.

อนุสรณ์ สนะพันธ์. (พฤษภาคม 2559). “เดินทะลุเมฆ พิชิตใจตัวเอง.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 405, หน้า 98-105.

อัญมา มหารมณ์. (มิถุนายน 2559). “ICELAND ดินแดนที่ถูกตรึงไว้ด้วยเส้นขอบฟ้า.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 406, หน้า 70-78.

อิงอร สุพันธุ์วณิช. (2554). วรรณกรรมวิจารณ์ : ร้อยกรองปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : ธนาเพรส.

Ball Pattareeya. (ธันวาคม 2559). “MIE ไข่มุกญี่ปุ่นเม็ดงาม.” เที่ยวรอบโลก.ฉบับที่ 412, หน้า 62-76.

Moonbamboo. (กรกฎาคม 2559). “SRI LANKA BEYOND EXPECTATION.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 407, หน้า 46-61.

Pattareeya. (มกราคม 2559). “Enjoy Shikoku with All Shikoku Rail Pass.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 401, หน้า 76-88.

Pattareeya. (มกราคม 2559). “Things to do in Okayama City.” เที่ยวรอบโลก. ฉบับที่ 401, หน้า 68-74.