ศึกษาวิเคราะห์วิมานในวิมานวัตถุ

Main Article Content

พีร์ญาภพพ์ ธารพนาลี

บทคัดย่อ

                   การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์วิมานในวิมานวัตถุ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาโครงสร้าง เนื้อหาของวิมานวัตถุ 2. เพื่อวิเคราะห์กุศลกรรมเป็นเหตุให้ได้วิมานในวิมานวัตถุ ผลการศึกษาพบว่า วิมานวัตถุ เป็นเรื่องราวของผู้ได้วิมานตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ ขุททกนิกาย เล่มที่ 2 หรือในพระไตรปิฎกเล่มที่ 26  ซึ่งวิมานในวิมานวัตถุ มีจำนวน 85 วิมาน เป็นผลมาจากการให้ทาน รักษาศีล 5 ศีล 8 และการเจริญภาวนาเป็นหลัก ทั้งการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนานี้ ยังเป็นการพัฒนาตนไปสู่เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ นิพพานได้

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

พีร์ญาภพพ์ ธารพนาลี

พระพีร์ญาภพพ์ ธารพนาลี

นิสิตปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่

E-Mail:  aninshito99@gmail.com

References

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต). (2543).พจนานุกรม พุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). (2536). พระสุตตันตปิฎก เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2535). พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏํ 2500. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

_______________. (2539 ก). พระไตรปิฏกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วินัยปิฎก มหาวรรค. เล่มที่ 4. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

____________. (2539 ข). พระไตรปิฏกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สุตตันปิฎก สังยุตตนิกาย. เล่มที่ 15. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

____________. (2539 ค). พระไตรปิฏกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สุตตันปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ. เล่มที่ 26. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

________________. (2553). อรรถกถาภาษาไทย. ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี สีลขันธวรรคอรรถกถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.