การประกอบสร้างภาพของเวียดนามในงานเขียนของไทย

Main Article Content

เจิ่น เกิ๋ม ตู๊

บทคัดย่อ

         งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาภาพของเวียดนามที่ถูกนำเสนอในงานเขียนของไทยเกี่ยวกับเวียดนาม และวิเคราะห์การประกอบสร้างภาพเหล่านี้ โดยสามารถแบ่งงานเขียนจำนวนนี้เป็น 3 ยุค ได้แก่ (1) ยุคต้นรัตนโกสินทร์ (2) ยุคสงครามเย็น และ (3) ยุคร่วมสมัย (ระหว่างทศวรรษ 1990-2015)  ผลการศึกษาเอกสารและวิเคราะห์ตัวบทปรากฏว่า ภาพเวียดนามในงานเขียนสองยุคแรกถูกนำเสนอภายใต้อิทธิพลของกรอบความคิดชาตินิยมของราชสำนักไทย หรือของรัฐบาลทหารไทยหลายสมัย  ดังนั้นเวียดนามถูกมองว่าเป็นผู้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ เป็นคู่แข่งคานอำนาจ ศัตรูผู้ร้าย และเป็นภัยคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นมุมมองกระแสหลักที่เน้นประเด็นทางการเมืองและอุดมการณ์ซึ่งกลบเสียงอื่นและบังแง่มุมอื่น ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา บรรยากาศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพัฒนาไป ในทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้นักเขียนไทยสามารถเดินทางไปเวียดนามได้อย่างสะดวกและผลิตงานเขียนจากประสบการณ์จริง ภาพเวียดนามที่ถูกนำเสนอแสดงให้เห็นถึงการทบทวนภาพเวียดนามและสงครามเวียดนาม การเสนอภาพใหม่ของเวียดนามที่กำลังเปิดประเทศและเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมจากการพัฒนาเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งการชื่นชมความเป็นนักสู้ของชาวเวียดนาม  แม้รายละเอียดของภาพเหล่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมุมมอง ทัศนคติ ภูมิหลัง และความมุ่งหมายในการเขียนของผู้แต่ง แต่โดยรวมต่างแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ของไทยที่เป็นไปในทางบวกเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนี้

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

เจิ่น เกิ๋ม ตู๊

เจิ่น เกิ๋ม ตู๊

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาไทยศึกษา (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-Mail:  trancamtu.thephin@gmail.com

References

Baker, C., & Phongpaichit, P. (2014). A history of Thailand (3 ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Chanthawimol, P. (1998). Vietnam nai muang Thai (in Thai) [Vietnamese in Thailand]. Bangkok: The Thai Research Fund and Social Sciences and Humanities Textbook Foundation.

Chotiudompant, S. (2014). “Trends in contemporary Thai literature after the year 2000: a focus on short stories and novels”. In S. Tailanga, & P. Natthanai (Eds.), Reaping the harvest in the unknown fields: history of contemporary Thai literature from contemporary perspectives (in Thai) (pp. 113-130). Bangkok: Department of Literature, Kasetsart University and Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture.

Chutintharanon, S. (Ed., 2006). Raingan wichai chabap sombun khrongkan 'Usakhane nai kan rap-ru le khwam khaochai khong sangkhom Thai samai mai (in Thai) [The complete report of the research project 'Southeast Asia in the perceptions and understanding of the present Thai society']. Bangkok: The Thailand Research Fund.

Feangfu, J. (2011). (Ir) Resistibly modern: the construction of modern Thai identities in Thai literature during the Cold War Era, 1958-1976. (PhD Thesis), SOAS, University of London.

Kasetsiri, C. (1998). “Overview of research and studies on Southeast Asia in Thailand: Where do we come from? Who are we? Where are we going?”. Thammasat Review, 3(1), 25-53.

Kongkirati, P. (2002). Kon cha thueng 14 Tula: Khwam khluanwai karnmuang watthanatham khong naksuksa le panyachon pai tai rabop phadetkarn thaharn (in Thai) [Towards Oct 14 Uprising: the cultural politics of student and intellectual movements under military dictatorship in Thailand (1957-1966). (Master of Arts), Thammasat University.

Moeller, D. J. (2011). Thai attitude towards Vietnam as shown in contemporary travel writing. (Master of Arts in Southeast Asian Studies, Faculty of Arts), Chulalongkorn University, Bangkok.

Mukdawichit, Y. (2012). "Phuanban suksa: anaboriwen suksa bep mai" (in Thai) [Neighbour studies: new area studies]. Indochina Juncture: Southeast Asian Review, 1(1), 41-53.

Nagavajara, C. (2004). Fervently mediating: criticism from a Thai perspective; Collected articles 1982-2004. Bangkok: Thailand Research Fund, Chomnard Press.

Nguyen, V. K. (2016). "Van Don, an international seaport of Dai Viet". In O. K. Gin, and A. T. Hoang (Eds.), Early modern Southeast Asia, 1350-1800 (pp. 122-135). Oxford: Routledge.

Nuchpiam, T. (2012). "Bot bannathikarn" (in Thai) [Editor notes]. Asian Review, 33(1, January-June 2012).

Rato, M. (2013). “Thai nai kan rap-ru le khwam khaojai khong Vietnam” (in Thai) [Thailand in Vietnam's perceptions and understanding]. In S. Chutintharanon (Ed.), Neighbours' Perceptions of Thailand (pp. 237-274). Bangkok: Mekong Studies Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University.

Rato, M. (2014). Bot Bannathikan (in Thai) [Editor notes]. Asian Review: ASEAN Languages and Cultures, 35(1).

Sattayanurak, S. (2005). “Kan sang ‘khwam pen thai’ krasae lak lae ‘khwam jing’ thi ‘khwam pen thai’ sang” (in Thai). [The construction of mainstream thought on ‘Thainess’ and the ‘truth’ constructed by ‘Thainess’ (Trans. by Sarinee Achavanuntakul)]. Fa diao kan, 3(4), 40–67.

Sripana, T., and Dieu Thin, Trinh. (2005). Viet Kieu nai prathet Thai kap khwam samphan Thai-Vietnam (in Thai) [Viet kieu in Thailand in Thai-Vietnamese relationship]. Bangkok: Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University.

Sukhakanya, D. (1983). Notable points about Thai-Vietnamese rivalry from a historical perspective. Paper presented at the Workshop on Future ASEAN-Vietnam relations, Institute of Security and International Studies, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University.

Szalontai, S. (2011). Chapter 6: From battlefield into marketplace: the end of the Cold War in Indochina, 1985-9. In A. Kalinnovsky, & S. Radchenko (Eds.), The end of the Cold War in the Third world: new perspective on regional conflict (pp.155-172). Routledge.

Thayer, C. A. (1999). “Vietnamese Foreign Policy: Multilateralism and the Threat of Peaceful Evolution”. In A. C. Thayer, & R. Amer (Ed.), Vietnamese Foreign Policy in Transition (pp. 1-24). Singapore: Institute of Southeast Asia Studies.

Thianthai, C., & Thompson, E. C., (2007). “Thai perceptions of the ASEAN region: Southeast Asia as prathet phuean ban”. Asian Studies Review, 31, 41-60.

Visutthiwat, C. (2003). Thai policy toward the Kampuchean problems: a study on Thai leader’s perception of the Vietnamese threat, 1979-1989. (Master Degree in International Relations, Faculty of Political Science), Chulalongkorn University

Winichakul, T. (2004). “Beyond borders: an overview of Southeast Asian studies in Thailand”. Siksacakr: Journal of the Centre for Khmer Studies (6), 118-132.