วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

 

ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

            วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 15 บทความในวารสารฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความวิจัยด้านวรรณคดี ภาษาศาสตร์ และการเรียนการสอนภาษา

            บทความด้านวรรณคดี ได้แก่ ความรักในสะใภ้จ้าว ลักษณะร่วมของเหตุการณ์ในเรื่องแก้วหน้าม้ากับเจ็งฮองเฮา และ การศึกษา “นิราศวังหลัง” ในฐานะเรื่องเล่า บทความด้านภาษาศาสตร์ ได้แก่ “ความเป็นแม่” ในหนังสือแนะนำการเตรียมความพร้อม ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ และ การวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ของพยัญชนะต้นเสียงเสียดแทรกและกักเสียดแทรกของเพศทางเลือกชาวไทย ส่วนบทความด้านการเรียนการสอน ได้แก่ Framework for Dialogic Teaching   in English Reading Class: A Practice Guide for University Lecturers และ การพัฒนาบทเรียนอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เนื้อหาบริบทท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน และพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ยังนำเสนอบทแนะนำหนังสือเรื่อง “สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ” โดยวิสุทธิ บุญญะโสภิต นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (วิทยาเขตนครสวรรค์)

ท้ายนี้ ขอขอบคุณสมาชิกและผู้อ่านที่ให้ความไว้วางใจวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเสมอมา หากท่านมีคำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ สามารถแจ้งเข้ามายังวารสาร คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับและปรับปรุงเพื่อให้วารสารมีมาตรฐานดียิ่งขึ้นต่อไป

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

                             บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2019-02-12

ความรักในสะใภ้จ้าว

กาญจนา วิชญาปกรณ์

1-18