การพัฒนาบทเรียนอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เนื้อหาบริบทท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน และพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Main Article Content

สุวีรยา ทองประดิษฐ์
นิสากร จารุมณี

บทคัดย่อ

           งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้บทเรียนเนื้อหาท้องถิ่นภาคใต้เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ การพัฒนาคำศัพท์และความคงทนในการจดจำคำศัพท์ของนักเรียน โดยเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านระหว่างนักเรียนที่ใช้บทเรียนเนื้อหาท้องถิ่นภาคใต้ (southern local context texts) และนักเรียนที่เรียนบทเรียนอ่านทั่วไป (general reading texts) และศึกษาการพัฒนาด้านคำศัพท์ ตลอดจนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p=0.01) แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม (t=-1.965) กลุ่มทดลองสามารถพัฒนาคำศัพท์ได้ร้อยละ 50.5  แต่ไม่สามารถรักษาระดับคำศัพท์ได้ นักเรียนกลุ่มทดลองเห็นด้วยกับการใช้ เนื้อหาท้องถิ่นภาคใต้ พอใจวิธีการสอน และกิจกรรมการฝึกทักษะการอ่าน

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ