ความรักในสะใภ้จ้าว

Main Article Content

กาญจนา วิชญาปกรณ์

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์คตินิยมของความรัก และกลวิธีการประกอบสร้างความรักในสะใภ้จ้าว ด้วยมุมมองของสัญศาสตร์ ผลการวิจัย พบคตินิยมของความรักที่ตรงข้ามกัน 2 คติ คือ คตินิยมการคลุมถุงชน และคตินิยมการเลือกคู่ครองด้วยตนเอง ส่วนกลวิธีการประกอบสร้างความรัก ปรากฏ 2 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการสร้างความรักจากองค์ประกอบของตัวบท ซึ่งใช้พรหมลิขิตกับรักสามเส้าเป็นแนวเรื่องหลัก และกลวิธีการสื่อความรักด้วยกลวิธีการบอกโดยอ้อม และการเอ่ยคำว่า“รัก”โดยตรง คตินิยมของความรัก และกลวิธีการประกอบสร้างความรัก ล้วนสื่อความหมายของความสัมพันธ์เชิงอำนาจกับความรัก การแต่งงาน ครอบครัว เพศ และชนชั้นของคู่ครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงที่เป็นสะใภ้จ้าว โดยมีระบบอุปถัมภ์ และค่านิยมด้านบุญคุณของไทย เป็นกลไกกำกับควบคุมการเลือกคู่ครองของบุตรหลาน เพื่อมุ่งธำรงผลประโยชน์หลักของวงศ์ตระกูล ด้านความมั่นคงของสถานภาพทางสังคม และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใช้ความเชื่อในเรื่องพรหมลิขิตเป็นพลังถ่วงดุล และรอมชอมความสัมพันธ์ของอำนาจดังกล่าว

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ