“ความเป็นแม่” ในหนังสือแนะนำการเตรียมความพร้อม

Main Article Content

ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

บทคัดย่อ


            บทความวิจัยนี้มุ่งนำเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับความเป็นแม่ที่ปรากฏในหนังสือแนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแม่ ผลการศึกษาพบว่าหนังสือดังกล่าวหล่อหลอม ผลิตซ้ำ ถ่ายทอดชุดความคิดเกี่ยวกับ “ความเป็นแม่” หลายชุดความคิด เช่น แม่ต้องมีรูปลักษณ์ที่ “ดูดี” หรือดูแลตัวเองเรื่องรูปลักษณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีรสนิยมและวิถีการดำเนินชีวิตที่ทันสมัย มีฐานะทางการเงินที่ดี มีการศึกษา มีคู่ครองที่ดี ชุดความคิดเหล่านี้    ถูกนำเสนอผ่านกลวิธีทางภาษาต่าง ๆ  ได้แก่ การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้สหบท การใช้มูลบท การกล่าวอ้างว่าเป็นความจริง และการใช้วัจนลีลาแบบกันเอง


Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ