กรอบแนวความคิดการสอนแบบไดอาล็อกในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ : แนวทางปฏิบัติสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย

Main Article Content

ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์

บทคัดย่อ


            งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นในบริบทรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญของการสอนแบบไดอาล็อกในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ (2) พัฒนากรอบแนวคิดในการจัดการสอนแบบไดอาล็อก และ (3) ประเมินผลการใช้กรอบแนวคิดดังกล่าว โดยเก็บข้อมูลสองระยะคือระยะพัฒนากรอบแนวคิด เก็บข้อมูลจากอาจารย์ที่สอนรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 18 ท่าน โดยการสำรวจชั้นเรียนโดยการสังเกต การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ในระยะ  การประเมินผลผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในรายวิชาการอ่านของตนและเก็บข้อมูลจากรายงานผลการเรียนและผลประเมินความพึงพอใจของรายวิชาของนักศึกษาจำนวน 92 คนที่ลงทะเบียนในรายวิชานี้ ผลการวิจัยชี้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบไดอาล็อกในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษมีองค์ประกอบหลายประการ  กรอบแนวความคิดได้แบ่งกระบวนการสอนวิชาการอ่านเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อน ระหว่าง หลังการอ่าน และระยะก้าวพ้นชั้นเรียน แต่ละระยะมีวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่แตกต่างกันไป ผลการวิจัยได้พิสูจน์ให้เห็นว่ากรอบแนวคิดที่นำเสนอในงานวิจัยชิ้นนี้จะทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบมากขึ้นซึ่งนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่สูงขึ้น


Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ