ลักษณะร่วมของเหตุการณ์ในเรื่องแก้วหน้าม้ากับเจ็งฮองเฮา

Main Article Content

พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้มุ่งเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่ปรากฏในนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้ากับวรรณกรรมจีนแปลงเรื่อง เจ็งฮองเฮา เพื่อที่สะท้อนให้เห็นว่า ผู้แต่งนวนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮาได้รับอิทธิพลการแต่งวรรณกรรมจากนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้า  ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าเมื่อเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่พ้องกันมี 6 ประการคือ  1)เหตุการณ์ที่ตัวละครเอกชายหญิงพบกันครั้งแรก  2)เหตุการณ์ที่ตัวละครเอกหญิงพบอาจารย์และได้วิชาการต่อสู้รวมทั้งของวิเศษจากอาจารย์  3)เหตุการณ์ที่ตัวละครเอกหญิงถูกจับขังคุก  4)เหตุการณ์ที่ตัวละครเอกชายปฏิเสธว่า  โอรสองค์แรกของตัวละครเอกหญิงไม่ใช่สายโลหิตของตน  5)เหตุการณ์ที่ตัวละครเอกหญิงให้กำเนิดโอรสหรือธิดาในระหว่างทำสงคราม  6)เหตุการณ์ที่โอรสหรือธิดาต้องพลัดพรากจากตัวละครเอกชายหญิง จึงอนุมานได้ว่า ผู้แต่งนวนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮาน่าจะได้รับอิทธิพลจากเนื้อหาของวรรณกรรมนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้า          

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ