วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2561

 

ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

          เข้าสู่ปีที่ 15 ของการดำเนินงานวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีนี้เป็นปีที่วารสารฯ มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลายประการ ได้แก่ วารสารฯ ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นผลงานวิจัยและรายงานค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงสำหรับวารสารวิชาการไทย (Thai-Journal Impact Factor, T-JIF) และการเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journals Online System) โดยใช้ระบบ ThaiJo 2.0 ซึ่งจะทำให้บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ ถูกสืบค้นได้ง่ายและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น

          บทความทางวิชาการในวารสารฉบับนี้ ประกอบไปด้วยบทความด้านวรรณคดี  คติชนวิทยา รวมถึงด้านการเรียนการสอนภาษา โดยด้านวรรณคดี ประกอบไปด้วยบทความเรื่อง พินิจกลวิธีการประพันธ์ นวนิยายเขมรเรื่อง យប់មានថ្ងៃរះ (คืนตะวันฉาย) ของ ប៉ាល់  វណ្ណារីរក្ស (ปัล  วัณณารีรักษ์) และบทอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะบันทึกประวัติศาสตร์

          ด้านคติชนวิทยา ได้แก่บทความเรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : แง่คิดจาก “วีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี” และ นางทรงปู่และผู้เข้าร่วมพิธีกรรมการเลี้ยงปู่ในมิติแห่งปัจเจกบุคคล ส่วนด้านการเรียนการสอน ได้แก่ การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการกับรายวิชาวิธีสอนและวิธีวิจัยของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ การรับรู้เสียงพยัญชนะควบกล้ำต้นพยางค์ในภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และ Errors in Korean descriptive compositions written by learners from a different language family and the directions of teaching improvement

          นอกจากนี้ยังนำเสนอบทแนะนำหนังสือเรื่อง “Pieces of White Shell:  A Journey to Navajo Land” โดย ดร.พิชญาภา สิริเดชกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

          ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำวารสารขอขอบคุณท่านผู้เขียนและท่านผู้อ่านที่ได้ให้การสนับสนุนวารสารมนุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการทางสายมนุษยศาสตร์ไม่มากก็น้อย หากมีข้อเสนอแนะและ ข้อติชมใดๆ โปรดแจ้งให้คณะผู้จัดทำฯ ได้ที่ humanjournal@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

                             บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2019-02-12