พินิจกลวิธีการประพันธ์นวนิยายเขมรเรื่อง យប់មានថ្ងៃរះ (คืนตะวันฉาย) ของ ប៉ាល់ វណ្ណារីរក្ស (ปัล วัณณารีรักษ์)

Main Article Content

วัฒนชัย หมั่นยิ่ง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

นวนิยายเขมรเรื่อง យប់មានថ្ងៃរះ (คืนตะวันฉาย) เป็นผลงานประพันธ์ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งของ  ប៉ាល់  វណ្ណារីរក្ស (ปัล วัณณารีรักษ์) ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพสังคมและค่านิยมของชาวเขมรอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาโสเภณี ปัญหาโรคเอดส์ และสิทธิสตรีในสังคมเขมร ผู้วิจัยได้ศึกษาและแปลนวนิยายเรื่องนี้จากต้นฉบับภาษาเขมร รวมทั้งพิจารณาองค์ประกอบและกลวิธีการประพันธ์เพื่อวิเคราะห์แนวทางการเขียนนวนิยายเรื่องนี้ ซึ่งนักประพันธ์เป็นนักเขียนสตรีที่มีผลงานที่โดดเด่นอย่างมากในวงวรรณกรรมกัมพูชา


                ผลการวิจัยพบว่า เมื่อพินิจกลวิธีการประพันธ์ในนวนิยายเขมรเรื่อง យប់មានថ្ងៃរះ (คืนตะวันฉาย) นี้มีกลวิธีที่โดดเด่นและสำคัญ 7 กลวิธี อันได้แก่ กลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง กลวิธีการเล่าเรื่อง กลวิธีการดำเนิน กลวิธีการสร้างตัวละคร กลวิธีการสร้างฉาก กลวิธีการสร้างบทสนทนา และกลวิธีการใช้ภาษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นลักษณะเฉพาะของ    การประพันธ์ และช่วยยืนยันให้เห็นถึงฝีมือและท่วงทำนองของผู้ประพันธ์ที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อปลูกฝังผู้อ่านในเรื่องค่านิยม และศีลธรรมที่เหมาะสมตามที่สังคมเขมรคาดหวัง และพยายามกำหนดทิศทางให้กับสังคมเขมร


คำสำคัญ :กลวิธีการประพันธ์ นวนิยายเขมร นักเขียนสตรี


Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ