สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : แง่คิดจาก “วีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี”

Main Article Content

สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ตามแง่คิดจากวีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี พบว่า  พระราชประวัติของพระองค์มีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับวีรบุรุษของกรีกที่เป็นที่รู้จักกันมาตามประเพณีโบราณ  จำนวน  17  เหตุการณ์  อาทิ  มีมารดาเป็นเจ้าหญิงพรหมจารีย์  บิดาเป็นกษัตริย์  สภาวะแห่งการมาสู่ปฏิสนธิแปลกกว่าธรรมดา  ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นลูกของเทพยดา หรือเมื่อเกิดมักถูกบิดาหรือบุคคลอื่นพยายามปองร้ายชีวิต เป็นต้น  ทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นว่า  แม้พระราชประวัติของพระองค์จะไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน  และยังคงเป็นปริศนามาจนกระทั่งทุกวันนี้  แต่ประชาชนชาวสยามก็ยังต้องการรับรู้เรื่องราวของพระองค์  ซึ่งเปรียบเสมือนวีรบุรุษของชาติ  ที่มิได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีกำลังแข็งแรงหรือกล้าหาญเพียงอย่างเดียว  แต่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงความเสียสละ  ที่ทรงเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เอง  อันถือเป็นคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงความเป็นวีรบุรุษที่แท้จริง 


คำสำคัญ :สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี ลอร์ดแรกแลน


Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ