การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการกับรายวิชา วิธีสอนและวิธีวิจัยของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ

Main Article Content

วิไลรัตน์ คีรินทร์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจหัวข้อบทเรียนท้องถิ่นภาษาอังกฤษ 2) พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ  3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนภาษาอังกฤษ 4)ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการการพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นเข้ากับรายวิชาการสอนภาษาอังกฤษการทดลองสอนและการวิจัยชั้นเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสำรวจหัวข้อบทเรียนท้องถิ่น แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนประถมศึกษาจำนวน  90 คน และนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษจำนวน 31คน ผลการศึกษาพบว่า 1) หัวข้อสำหรับบทเรียนท้องถิ่น คือ  ปุ๋ย มะพร้าวน้ำหอม ไม้กวาดทางมะพร้าว ขนมไทย วัดบางช้างใต้และวัดเชิงเลน 2) บทเรียนท้องถิ่นภาษาอังกฤษประกอบด้วย 6 บท 3) นักเรียนประถมชอบการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ กิจกรรมและผู้สอน 4) ความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อการบูรณาการการพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นกับรายวิชาที่เรียนพบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  


คำสำคัญ :บทเรียนท้องถิ่นภาษาอังกฤษ การบูรณาการ การทดลองสอน การวิจัยชั้นเรียน


Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ