บทอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะบันทึกประวัติศาสตร์

Main Article Content

ปราโมทย์ สกุลรักความสุข

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะเป็นบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของไทย โดยศึกษาบทอาศิรวาทตลอดรัชสมัย (พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2559) ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า บทอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีเนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เหตุการณ์งานพระราชพิธีและเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง โดยกวีแสดงรายละเอียดของเหตุการณ์และความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านประจักษ์ในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และ  พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์เพื่อสร้างสรรค์บทอาศิรวาท


คำสำคัญ :บทอาศิรวาท รัชกาลที่ 9 บันทึกประวัติศาสตร์


Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ