เผยแพร่แล้ว: 2022-06-27

การพัฒนาโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

ภูเบศ ศรีมหาพรหม, นิยม อานไมล์, สุชาติ หอมจันทร์

106-116