ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความสามารถทางการตลาดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนในจังหวัดพัทลุง

Main Article Content

ปิ่นฤทัย นิวัตตระกูล
ปรารถนา หลีกภัย

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความสามารถทางการตลาด และประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนในจังหวัดพัทลุง 2) ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความสามารถทางการตลาดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนในจังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนในจังหวัดพัทลุง ประเภทการผลิตสินค้า จำนวน 240 แห่ง ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน และวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.973 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ด้วยวิธี Enter


            ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x}=4.197, S.D.=0.559) ระดับความสามารถทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x}=3.894, S.D.=0.674) และระดับประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x}=4.217, S.D.=0.615) 2) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความสามารถทางการตลาดส่งผลต่อประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนในจังหวัดพัทลุง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2564). สินค้า GI ในแต่ละภูมิภาค. สืบค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2564 จากhttp://www.ipthailand.go.th/th/gi-002.html
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. (2563). ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน(SMCE). สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2563 จาก http://smce.doae.go.th/ProductCategory/smce_report.php
กองส่งเสริมการเกษตร. (2564). รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน.สืบค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2564 จาก http://smce.doae.go.th/productcategory/SmceCategory.php
ฉัฐสิณี หาญกิตติชัย. (2552). ภาวะผู้นำประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนและตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการประกอบการ. เอกสารนำเสนอในที่ประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน.
ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์. (2563). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์). วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 4(3), 1-13.
ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล. (2563). รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการจัดการนวัตกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 9(2), 14-25.
ทศพร แก้วขวัญไกร. (2560). ทางรอดวิกฤติเศรษฐกิจด้วยแนวทางวิสาหกิจชุมชน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 9(2), 33-50.
ปริยากร ชอบงาม. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล: กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทยในภาคใต้. ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2554). ผลการฝึกอบอรมภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงของผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปริญญานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
วีรชัย โมกขเวศ. (2557). ประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี. ปริญญานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ศตายุ ร่มเย็น. (2562). ความสามารถทางนวัตกรรมและความสามารถทางการตลาดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา. ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ศศิภา พิทักษ์ศานต์. (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไปปฏิบัติ กรณีศึกษาอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่. วารสารวิทยบริการ, 24(3), 33-46.
สิทธิพร สมบูรณ์ทรัพย์. (2560). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสมศักดิ์วิทยา. ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สำนักงานจังหวัดพัทลุง. (2563). ข้อมูลจังหวัดพัทลุง 2563. สืบค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2564 จาก https://drive.google.com/file/d/1VVyIFvaSaPKQglIlcaQVLdrfuvYQpf2Q/view
อัจฉรา เมฆสุวรรณ และบุณฑวรรณ วิงวอน. (2558). บทบาทของภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการขับเคลื่อนไปสู่ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านแม่ฮาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง. สักทอง :
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 21(3), 20-31.
อับดุลฮาดี อีสามะ. (2556). ภาวะผู้นำของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP): กรณีศึกษา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม:
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
James L. Gibson, John M. Ivancevich, & James H. Donnelly. (1979). Organization: Behavior, Structure, Process (3rd ed.). Texas: Business Publications.
Paolo Guenzi and Gabriele Troilo. (2006). Developing marketing capabilities for customer value creation through Market-Sales integration. Industrial Marketing Management, 35(8),
974-988.