กลับไปที่รายละเอียดของบทความ หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy