ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการร้านค้า ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

Main Article Content

วัลลพ ล้อมตะคุ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการร้านค้า ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 240 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน      t-test และ Binary logit model


ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 40-49 ปี มีสถานภาพสมรส มีวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มีระดับรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านคุณลักษณะของนวัตกรรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แบบจำลองปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการร้านค้า ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา มีความเหมาะสม โดยความแม่นยำในการทำนายการยอมรับระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ประกอบการร้านค้า ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา ได้ถูกต้องถึงร้อยละ 89.60 และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการร้านค้า ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา มากที่สุดคือ ปัจจัยส่วนบุคคล และจากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เพ็ญประภา ศรีประสม. (2560). ประเทศไทยยุค 4.0 [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AS1FvHV760wJ:https://s
มัทยา ศรีพนา. (2562). สถานการณ์สังคมไร้เงินของประเทศไทย [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cCgXI-HNTIkJ
ธนพล กองพาลี. (2563). มุ่งสู่เศรษฐกิจไร้เงินสด [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache:acG3MekCRgUJ:https:// www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_21Jul2020.aspx+&cd=2&hl=th&ct=clnk&gl=th
เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล. (2554). ความหมาย และนิยามของการยอมรับเทคโนโลยี [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/1883/1/kewwarin_laei.pdf
ปริยวิศว์ ชูเชิด และ ฉัตรทอง นกเชิดชู. (2555). การยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์และประสิทธิผลในการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก http://research.rpu.ac.th/wp-content/uploads/2017/08/Pariyawit-and-Chatthong_2559.pdf?fbclid=IwAR05lCCdk zn-Lgv4JqaQ- bkKJ1gMKFTt3ZjiwlxRPrLQw-Qmzqh1X_5B7bs