เผยแพร่แล้ว: 2015-07-15

สมรรถนะของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนประถมศึกษาของไทย

วัฒนา ไกรสูรย์, สำเริง บุญเรืองรัตน์, กรองทิพย์ นาควิเชตร, สงวนพงศ์ ชวนชม

67-74