ประสิทธิผลของวิชาทักษะกีฬา 3 ชนิดในสาขาวิชาพลศึกษาที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Main Article Content

อมรเทพ วันดี
นพดล อิ่มสุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย