PCFM  Vol.7  No.1

มกราคม - มีนาคม 2567

เนื้อหาในเล่ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

ประสิทธิผลของโปรแกรมกระตุ้นความร่วมมือในการใช้ยาที่มีต่อระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ดี ในหน่วยบริการปฐมภูมิ

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะหมดไฟในอสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองจอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

ผลของพฤติกรรมการติดเฟซบุ๊กต่อความภาคภูมิใจในตนเองของคนวัยทำงานในโรงพยาบาล

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะหมดไฟในการทำงาน และความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

ความรู้ ทัศนคติและการรับรู้ของคนไทยต่อวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางในผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการ ณ แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประสิทธิภาพการวินิจฉัยของชุดตรวจโควิด-19 ชนิดรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่ระบาด

เผยแพร่แล้ว: 2024-03-27

ความรู้ ทัศนคติและการรับรู้ของคนไทยต่อวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

ศุภิชญ์ชา เมืองสุริยา, ณหทัย จงประสิทธิ์กุล, ชื่นฤทัย ยี่เขียน

46-55