ประสิทธิภาพการวินิจฉัยของชุดตรวจโควิด-19 ชนิดรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่ระบาด

Main Article Content

สิราภา ทองนุ่น
ศรวัส แสงแก้ว

บทคัดย่อ

ที่มา: การทดสอบหาเชื้อโควิด-19โดยใช้ชุดตรวจแอนติเจนชนิดรวดเร็วเพิ่มการเข้าถึงการตรวจและรักษาให้มีประสิทธิภาพขึ้นกับหลายปัจจัย การใช้ชุดตรวจแอนติเจนโดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์น้อยในการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกนอกสถานพยาบาลอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของชุดตรวจ


แบบวิจัย: การศึกษานี้เป็นการศึกษาชนิดตัดขวางแบบย้อนหลัง


วัสดุและวิธีการ: การศึกษาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผู้เข้าร่วมจะได้รับการเก็บตัวอย่างเยื่อบุด้านหลังโพรงจมูกสองครั้งสำหรับการตรวจ RT-PCR (Reverse transcription polymerase chain reaction) และ RDTs (Rapid diagnostic tests) ในวันเดียวกันและโดยผู้ตรวจคนเดียวกันซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นเวลาสามชั่วโมงรวมถึงการปฏิบัติจริงภายใต้การดูแลของแพทย์ โดยตัวอย่าง RT-PCR ถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลหาดใหญ่ และ RDTs จะได้รับการแปลผลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานที่ตรวจทันที


ผลการศึกษา: ทั้งหมด 163 คน มีผลติดเชื้อด้วย RT-PCR 26 คน (16%)  มีผลติดเชื้อด้วย RDTs 23 คน (14%)  ค่า sensitivity และ specificity ของ RDTs เท่ากับ 88% (95% confident interval 77% - 100%) และ 100% (100% - 100%) ตามลำดับ และวิเคราะห์กลุ่มย่อยในกลุ่มมีอาการและไม่มีอาการ ค่า sensitivity เท่ากับ 86% (57% - 100%) และ 89% (74% - 100%) ตามลำดับ และค่า specificity เท่ากับ 100% (100% - 100%) ทั้งสองกลุ่ม และผลลบลวงโดยชุดตรวจ RDTs มักพบในผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของ Cycle time (CT value) มากกว่า 30


สรุป: การศึกษาสามารถยืนยันประสิทธิภาพของการใช้ RDTs ในการค้นหาผู้ป่วยในชุมชนที่ใช้งานจริงโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเปรียบเทียบกับ RT-PCR ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐาน แต่อาจเกิดผลลบลวงในกรณีที่มีผู้ป่วยมีปริมาณเชื้อน้อย ดังนั้นการใช้ชุดตรวจ RDT ในการตรวจเชิงรุกและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจคัดกรองโควิด-19  ในพื้นที่จะเพิ่มการเข้าถึงการรักษาและการควบคุมโรคที่ทันเวลา

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการสาธารณสุข และปัญหาอุปสรรคการป้องกันควบคุมโรคในผู้เดินทาง. งานโรคติดต่ออุบัติใหม่ กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ.[Internet]. [cited 2564 สิงหาคม 18]. Available from: https://ddc.moph.go.th/uploads/files/2017420210820025238.pdf

การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.[Internet]. [cited 2020 ตุลาคม 16]. Available from: http://nih.dmsc.moph.go.th/data/data/64/covid/covid_lab16102020.pdf

อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ และคณะ. การประเมินประสิทธิภาพของชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีต่อ SARS-CoV-2 ในประเทศไทย. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 62; ฉบับที่ 3: 220-230.

Rapid SARS-CoV-2 antigen detection assay in comparison with real-time RT-PCR assay for laboratory diagnosis of COVID-19 in Thailand [internet]. Chutikarn Chaimayo 1, Bualan Kaewnaphan 1, Nattaya Tanlieng 1, Niracha Athipanyasilp 1, Rujipas Sirijatuphat 2, Methee Chayakulkeeree 2, Nasikarn Angkasekwinai 2, Ruengpung Sutthent 1.[cited 2020 Nov 13] Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7665091/

Evaluation of a rapid antigen test (Panbio™ COVID-19 Ag rapid test device) for SARS-CoV-2 detection in asymptomatic close contacts of COVID-19 patients. Ignacio Torres 1, Sandrine Poujois 1, Eliseo Albert 1, Javier Colomina 1, David Navarro 2. [Internet]. [cited 2021 Jan 6]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33421573/

Diagnostic accuracy of rapid antigen tests in asymptomatic and presymptomatic close contacts of individuals with confirmed SARS-CoV-2 infection: cross sectional study. Ewoud Schuit 1 2, Roderick P Venekamp 1, Lotty Hooft 1. [Internet]. [cited 2021 Jul 27]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34315770/

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION Weather · Climate · Water. Valencia. [Internet]. [cited 2022 Jun 17]. Available from: https://worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=1238

Hajian-Tilaki K. Sample size estimation in diagnostic test studies of biomedical informatics. Journal of Biomedical Informatics 48 (2014): 193–204.

abbott: Panbio™COVID-19 Ag Rapid Test Device (NASOPHARYNGEAL) In vitro diagnostic rapid test for qualitative detection of SARS-CoV-2 antigen (Ag). Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH. [Internet]. [cited 2020 08]. Available from: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/in-vitro-diagnostics/eul-0564-032-00-panbi-covid19-ag-rapid-test-device.pdf?sfvrsn=32f579d9_2&download=true

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Investigation form for patients infected with the novel coronavirus disease 2019 (Novelcorona 2) [updated cited April 11, 2021] Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_form.php

แนวทางการดำเนินงานคัดกรอง เฝ้าระวัง และสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019: COVID-19). กรมควบคุมโรค. [Internet]. [cited 4 ธันวาคม 2563] Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_srrt/g_srrt_041263.pdf

Baro B, Rodo P, Ouchi D. Performance characteristics of five antigen-detecting rapid diagnostictest (Ag-RDT) for SARS-CoV-2 asymptomatic infection: a head-to-head benchmark comparison. Journal of Infection 82 (2021): 269–275.