ผลของพฤติกรรมการติดเฟซบุ๊กต่อความภาคภูมิใจในตนเองของคนวัยทำงานในโรงพยาบาล

Main Article Content

ปวริศ หวังเกียรติ

บทคัดย่อ

ที่มาและวัตถุประสงค์ พฤติกรรมการติดเฟซบุ๊กมีผลต่อความภาคภูมิใจในตนเองโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนและวัยรุ่น แต่กลุ่มคนวัยทำงานยังมีข้อมูลจำกัด  การศึกษานี้สนใจสำรวจความชุกของพฤติกรรมการติดเฟซบุ๊กและความสัมพันธ์ต่อความภาคภูมิใจในตนเองของกลุ่มคนวัยทำงานในโรงพยาบาล เนื่องจากความภาคภูมิใจในตนเองต่ำของกลุ่มคนวัยทำงานนี้ส่งผลต่อคุณภาพการทำงาน


แบบวิจัย การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง


วัสดุและวิธีการ เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรในโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยที่ได้ทำการตอบแบบสอบถามออนไลน์ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับการสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการติดเฟซบุ๊ก Bergen และแบบประเมินความภาคภูมิใจในตนเองของ Rosenberg แล้ววิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี multiple logistic regression โดยโปรแกรม Stata/IC 16


ผลการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 688 คน พบว่าเป็นเพศชาย 74 คน (10.8%) เพศหญิง 614 คน (89.6%) มีอายุเฉลี่ย 38.43 ± 10.03 ปี  และพบความชุกของพฤติกรรมการติดเฟซบุ๊ก 99 คน (14.4%) โดยพบว่ามีความภาคภูมิใจในตนเองระดับต่ำ 84 คน (12.2%), ระดับกลาง 487 คน (70.8%) และระดับสูง 117 คน (17.0%) โดยปัจจัยพฤติกรรมการติดเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับความภาคภูมิใจในตนเองระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (adj. OR = 1.97, 95% CI: 1.09-3.59) และปัจจัยอื่นที่สัมพันธ์ร่วมด้วยคือ ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (adj. OR = 0.47, 95% CI: 0.26-0.86)


สรุป พฤติกรรมการติดเฟซบุ๊กของคนวัยทำงานในโรงพยาบาลเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ในกลุ่มวัยรุ่นและนักเรียน ดังนั้นการป้องกันพฤติกรรมการติดสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญต่อไปในอนาคต

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Digital in 2018 Report: gli utenti Internet nel mondo superano i 4 miliardi. In Italia sono più di 43 milioni [Internet]. We Are Social Global. 2018 [cited 2022 July 9]. Available from: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018-4/

Thailand zocial awards 2022 [Internet]. Zocialawards.com. [cited 2022 July 9]. Available from: https://thailand.zocialawards.com/2022/

ตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ, กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร. JCIN [Internet]. 2016;3(2):29–46. [cited 2022 July 9] Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcin/article/view/78532

Alzougool B. The impact of motives for Facebook use on Facebook addiction among ordinary users in Jordan. Int J Soc Psychiatry [Internet]. 2018;64(6):528–35. [cited 2022 July 9] Available from: http://dx.doi.org/10.1177/0020764018784616

Andreassen CS, Pallesen S, Griffiths MD. The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey. Addict Behav [Internet]. 2017;64:287–93. [cited 2022 July 9] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2016.03.006

Khumsri J, Yingyeun R, Mereerat Manwong, Hanprathet N, Phanasathit M. Prevalence of Facebook addiction and related factors among Thai high school students. J Med Assoc Thai. 2015;98 Suppl 3:S51-60.

Ellison NB, Steinfield C, Lampe C. The Benefits of Facebook “friends”: Social Capital and College Students’ use of Online Social Network Sites. J Computer-Mediated Communication. 2007;12:1143–68.

Thongpradab J, Thaweekoon T, Nintachan P. The relationships among Facebook addiction, self-esteem and depression in high school students. TRCN J [Internet]. 2019 [cited 2022 July 9] 12(2):116–33. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/trcnj/article/view/239941

Ryan T, Chester A, Reece J, Xenos S. The uses and abuses of Facebook: A review of Facebook addiction. J Behav Addict [Internet]. 2014;3(3):133–48. [cited 2022 July 9] Available from: http://dx.doi.org/10.1556/JBA.3.2014.016

Russell B, Clayton AN, Jessica RS. Cheating, breakup, and divorce: Is Facebook use to blame? Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2013;16:717–20.

Kuss DJ, Griffiths MD. Online social networking and addiction-A review of the psychological literature. Int J Environ Res Public Health. 2011;8:3528–52.

Ozer I. Facebook® addiction, intensive social networking site use, multitasking, and academic performance among university students in the United States, Europe, and turkey: A multigroup structural equation modeling approach. Kent State University; 2014.

Malik S, Khan M. Impact of facebook addiction on narcissistic behavior and self-esteem among students. J Pak Med Assoc. 2015;65(3):260–3.

De CR, Vangeel J, Klein A, Minotte P, Rosas O, Meerkerk GJ. Compulsive use of social networking sites in Belgium: Prevalence, profile, and the role of attitude toward work and school. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2014;17:166–71.

Błachnio A, Przepiorka A, Pantic I. Association between Facebook addiction, self-esteem and life satisfaction: A cross-sectional study. Comput Human Behav [Internet]. 2016;55:701–5. [cited 2022 July 9] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.10.026

Ferris DL, Lian H, Brown DJ, Pang FX, Keeping LM. Self‐esteem and job performance: The moderating role of self‐esteem contingencies. Personnel psychology. 2010 Sep;63(3):561-93.

Denti L, Barbopuolos I, Nilsson I, Holmberg L, Thulin M, Wendeblad M, et al. Sweden’s largest Facebook study. 2012 [cited 2022 July 9] Available from: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/28893

Echeburúa E, de Corral P. Addiction to new technologies and to online social networking in young people: A new challenge. Adicciones. 2010;22(2):91–5.

Valkenburg PM, Peter J, Schouten MA. Friends networking sites and their relationship to adolescents’well-being and social self-esteem. Cyberpsychol Behav. 2006;9:584–90.

Pholphet K, Tuntasood B. Self-esteem and facebook addicted of high school students in Bangkok metropolitan area. Journal of the Psychiatric Association of Thailand. 2016;61:217–30.

ทักษพล ธรรมรังสี. แพทย์ลาออก เขาเป็นใคร. วารสารวิชาการสาธารณสุข [Internet]. 2004 [เข้าถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม2565];3(6):970–82. เข้าถึงได้จาก: http://ihppthaigov.net/DB/publication/attachdomestic/124/Full-text.pdf

Johnson AR, Jayappa R, James M, Kulnu A, Kovayil R, Joseph B. Do low self-esteem and high stress lead to burnout among health-care workers? Evidence from a tertiary hospital in Bangalore, India. Saf Health Work [Internet]. 2020;11(3):347–52. [cited 2022 July 9] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.shaw.2020.05.009

Andreassen CS, Torsheim T, Brunborg GS, Pallesen S. Development of a Facebook addiction scale. Psychol Rep [Internet]. 2012;110(2):501–17. [cited 2022 July 9] Available from: http://dx.doi.org/10.2466/02.09.18.PR0.110.2.501-17

Phanasathit M, Manwong M, Hanprathet N, Khumsri J, Yingyeun R. Validation of the Thai version of Bergen Facebook addiction scale (Thai-BFAS). J Med Assoc Thai. 2015;98 Suppl 2:S108-17.

Thongyoo D. Guideline for developing adolescent self-esteem based on self-efficacy theory. Valaya Alongkorn Review. 2014;4(2):179–90.

Psychiatr J, Thailand A, Wongpakaran T, Wongpakaran N. Tinakon wongpakaran et al. Confirmatory factor analysis of Rosenberg self esteem scale: A study of Thai student sample [Internet]. Psychiatry.or.th. [cited 2022 July 9] Available from: http://psychiatry.or.th/JOURNAL/56-1/06-Tinakon.pdf

Daniel WW. Biostatistics: A foundation for analysis in the health sciences. Biometrics [Internet]. 1995;51(1):386. [cited 2022 July 9] Available from: http://dx.doi.org/10.2307/2533362

Rosenberg M. Society and the Adolescent Self-Image. Princeton: Princeton University Press; 2015. [cited 2022 July 9]. Available from: https://doi.org/10.1515/9781400876136

Chittiwan S, Sukanich P. Relationship between facebook addiction and abnormal eating attitudes and behaviors among female adolescents in Patumthani province, Thailand. Thailand J Psychiatr Assoc Thailand. 2016;62(2):117–28.

Hanprathet N, Manwong M, Khumsri J, Yingyeun R, Phanasathit M. Facebook addiction and its relationship with mental health among Thai high school students. J Med Assoc Thai. 2015;98 Suppl 3:S81-90.

Flynn S, Noone C, Sarma KM. An exploration of the link between adult attachment and problematic Facebook use. BMC Psychol [Internet]. 2018;6(1). [cited 2022 July 9] Available from: http://dx.doi.org/10.1186/s40359-018-0245-0

Tomic H, Körner M, Walter L-L. Sweden´s largest Facebook study [Internet]. Ub.gu.se. [cited 2022 July 9]. Available from: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/28893/gupea_2077_28893_1.pdf?sequence=1

D’amato G, Cecchi L, Liccardi G, Pellegrino F, ’amato D, Sofia M. 2 Social Networks: A New Source of Psychological Stress or a Way to Enhance Self-esteem? Negative and Positive Implications in Bronchial Asthma. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. 2012;22(6).

Farooqi H, Patel H, Aslam HM, Ansari IQ, Khan M, Iqbal N, et al. Effect of Facebook on the life of Medical University students. Int Arch Med [Internet]. 2013;6(1):40. [cited 2022 July 9] Available from: http://dx.doi.org/10.1186/1755-7682-6-40

Koçak O, İlme E, Younis MZ. Mediating role of satisfaction with life in the effect of self-esteem and education on social media addiction in Turkey. Sustainability. 2021 Aug 13;13(16):9097.