ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2017): พฤษภาคม-สิงหาคม

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2017): พฤษภาคม-สิงหาคม
เผยแพร่แล้ว: 27-04-2019

บทความวิจัย (Research Articles)