บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • Wichan Wisutto

คำสำคัญ:

บทบาทพระสังฆาธิการ, พัฒนาวัด, ศูนย์กลาง

บทคัดย่อ

         บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มุ่งนำเสนอประเด็นสำคัญ 2ประเด็น คือ 1) หลักพรหมวิหาร 4 ในการปกครอง พระสังฆาธิการจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ สร้างความเชื่อถือศรัทธาให้เกิดขึ้นจากพระลูกวัด 2) หลักการบริหาร 2 อย่าง ได้แก่    2.1) บริหารศาสนบุคคล บริหารศาสนวัตถุ และบริหารศาสนธรรม 2.2) หลักปราศจากอคติ 4 ได้แก่ ฉันทาคติ เพราะรัก หรือ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ปกครองด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่มีความลำเอียง ด้านการศาสนศึกษา ควรให้การสนับสนุนด้านศาสนศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ทำให้เยาวชนและชุมชนได้ศึกษาธรรมะ จัดอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยอย่างสม่ำเสมอ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นครูสอนหลักธรรมทางศาสนา ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาด้านจิตใจประชาชน เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเห็นคุณค่าของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ควรปรับกลยุทธ์ในการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ทันต่อยุคสมัย เพื่อเข้าถึงประชาชนในชุมชนและเปิดโอกาสให้วัดได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและโรงเรียนด้วยการเข้าไปสอนธรรมะตามโรงเรียนต่าง ๆ นำนักเรียนเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัด มีการเผยแผ่ธรรมทุกวันพระ ด้านการสาธารณูปการ ควรพัฒนาวัดด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จัดสถานที่ในวัดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้รับความรู้ศิลปะเก่าแก่ผ่านศิลปกรรมในวัด และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ควรคงไว้ซึ่งประติมากรรมที่สามารถถ่ายทอดศิลปกรรมทางศาสนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)