ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลในเขตอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • Aphinan Chaipha

คำสำคัญ:

การพัฒนา, ขีดสมรรถนะการปฏิบัติงาน

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการพัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลในเขตอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลในเขตอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และ 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลในเขตอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 134 คน ได้มาจากการคำนวณขนาดโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า

  1. ระดับการพัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติของบุคลากรเทศบาลตำบลในเขตอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดมีมากกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลในเขตอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ ปัจจัยด้านตำแหน่งงาน โดยสามารถทำนายความแปรปรวนได้ร้อยละ 43 (R2 = .430) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลในเขตอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ หน่วยงานควรจัดฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ควรส่งเสริมบุคลากรให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และควรส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความจริงใจต่อกัน มีความรักสามัคคีทั้งต่อองค์การและเพื่อนร่วมงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)