การบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ในเขตอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • Phrabaidika Pongpat Chawano

คำสำคัญ:

การบริหารการพัฒนา, ชุมชน, หลักสัปปุริสธรรม 7

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่อง การบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ในเขตอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มุ่งนำเสนอประเด็นการการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ซึ่งในแต่ละด้านมีผลการวิจัยพบว่า 1) หลักธัมมัญญู ผู้นำควรรู้จักวิเคราะห์จากสาเหตุปัญหารู้ว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำเข้าใจหลักการระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม มีการยึดกฎหมายเป็นที่ตั้ง และทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี 2) หลักอัตถัญญู ผู้นำควรรู้จักวิเคราะห์ปัญหารู้ที่มาที่ไปของผลงานรู้ว่าสิ่งที่ทำจะเกิดผลดีผลเสียมากน้อยเพียงใด เข้าใจวัตถุประสงค์ที่ทำ รู้จักพิจารณาให้รอบคอบก่อนลงมือทำ 3) หลักอัตตัญญู ผู้นำมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รู้จักสภาพความคิดและจิตใจตัวเอง รู้จักตำแหน่งหน้าที่ตัวเองและวางตัวได้เหมาะสมตามหน้าที่เข้าใจบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเอง 4) หลักมัตตัญญู ผู้นำรู้จักประมาณตนเอง รู้ความสามารถของตนเอง รู้จุดยืนของตัวเองรู้ความสามารถของตัวเองใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาท และมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เพิ่มพูนได้ 5) หลักกาลัญญู ผู้นำควรรู้จักการบริหารเวลาอย่างมีคุณภาพ รู้ว่าควรทำอะไรก่อนหลังรู้จักวางแผนและกำหนดเป้าหมายชีวิตใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด 6.หลักปริสัญญู ผู้นำควรรู้จักชุมชนตัวเองว่ามีข้อตกลงร่วมกันอย่างไร รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน รู้จักปรับตัวให้เข้ากับชุมชน ก็จะรู้วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนนั้น ๆ และ 7) หลักปุคคลัญญ ผู้นำควรรู้จักเลือกคบคนที่ควรคบฉลาดในการมองคน รู้จักคน โดยดูจากอุปนิสัย บุคลิกภาพทักษะ และศักยภาพ สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)