ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • Witthaya Satanaco

คำสำคัญ:

การดำเนินงาน, ความร่วมมือ, บรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงาน ปัจจัยที่ส่งผลการดำเนินงานของโครงการศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลการดำเนินงานของโครงการศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย  อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีสมาชิกศูนย์ความร่วมมือบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ทั้ง 5 แห่ง  จำนวน 398 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ สถิติสัมประสิทธิ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation ) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการดำเนินงานโครงการศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมือ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการศูนย์ความร่วมมือบรรเทา   สาธารณภัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานไม่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงาน โดยรวมมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำมาก 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโครงการศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมสามารถอธิบายได้ร้อยละ 2.5 มีค่า R2 = .025 และมีค่า  F = .059 5) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลการดำเนินงานของโครงการศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทา    สาธารณภัย  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ ควรจัดให้มีการซักซ้อมเสมือนจริงในการปฏิบัติตัว ในการอพยพเคลื่อนย้ายกรณีเกิดสาธารณภัยขึ้นจริง  ควรมีระบบสัญญาณแจ้งเตือนในภาวะฉุกเฉิน หรือเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และควรตรวจสอบสภาพ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)