บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • Phra Chatchai Atipanyo Doungsri

คำสำคัญ:

บทบาท, พระสังฆาธิการ, การปกครอง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้วิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ในเขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 172 รูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบทสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย

  1. 1. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (=28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์ มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร คือ พระสงฆ์ ในด้านการปกครองภายในวัด อยู่ในระดับสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ย (=4.32)
  2. 2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพ แตกต่างกัน ได้แก่ วุฒิการศึกษาทางสามัญ มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ ที่มีสถานภาพทางอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
  3. 3. ปัญหา อุปสรรค ต่อบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ คือ ขาดการควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครอง ให้สงบเรียบร้อย ขาดการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และขาดการบริหารจัดการกิจการของวัด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นไปด้วยดี ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มความรับผิดชอบพระภิกษุสามเณร การควบคุมดูแลพระธรรม และควรแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนในการทำงาน เช่น ฝ่ายบัญชีรายรับ-รายจ่ายวัด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)