แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ผู้แต่ง

  • Sathaporn i Sripeawtha

คำสำคัญ:

แนวทางการพัฒนา, คุณลักษณะ, สมาชิกสภาเทศบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของสมาชิกสภาเทศบาลตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับทัศนคติที่มีต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาเทศบาล ในความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 389 คน ผลการวิจัย พบว่า คิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของสมาชิกสภาเทศบาลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านความเป็นผู้นำและด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริหารงานยุคใหม่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ต่างกันมีคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของสมาชิกสภาเทศบาลไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)