ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปปฏิบัติของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • Peanglaor Luakkham

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ, การนำนโยบายไปปฏิบัติ, หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปปฏิบัติ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการนำนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปปฏิบัติ ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามในการวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test , f-test ผลการวิจัยพบว่า

การศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปปฏิบัติ ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านโครงสร้าง และด้านสถานที่ ตามลำดับ

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปปฏิบัติ ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ และด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปปฏิบัติของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนมีข้อเสนอแนะต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปปฏิบัติเนื่องจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดยังมีการให้บริการที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนมากนักประชาชนจึงได้แสดงข้อเสนอแนะแนวทางไว้ว่า ต้องการให้มีสถานที่ใช้สำหรับจอดรถ เก้าอี้ ให้มากเพียงพอต่อประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ มีไฟฟ้าที่สว่างเพียงพอในการมองเห็นที่ชัดเจน ห้องน้ำสะดวก มีเจ้าหน้าที่มากพอให้การให้บริการ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)