Vol. 6 No. 2 (2018): July - December 2018

					View Vol. 6 No. 2 (2018): July -  December 2018

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นผลิตผลทางวิชาการที่  กองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความที่เพียบพร้อมด้วยสารประโยชน์มานำเสนอโดยมีจุดประสงค์สำคัญที่จะเผยแพร่แง่คิดในมุมมองที่หลากหลาย  ตลอดจนเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มนักวิชาการเพื่อให้สมคุณค่าแห่งความเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI)

Published: 2018-09-11

Editorial

Research Article