การใช้ภาษาในการเสนอภาพสตรี จากนิตยสารบันเทิงไทย

  • วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ Thai department, School of liberal arts, University of Phayao, Phayao province 56000
Keywords: Language, Female, Thai magazines

Abstract

This study aims to collect the language used to present Thai women in Thai magazines and to analyze language strategies to present Thai women in Thai magazines. The study focus on Thai magazines that were published during January 1st and December 31st 2016. The total is 112 copies. This research study analyzes the headlines that present Thai women.

The finding reveals that the most language strategies is Lexical Structure (44 utterances), follows by Mataphor (20 utterances), Modality (5 utterances) respectively. The lowest language strategy is Proverbs (1 utterances). The study of language strategies shown that the present of Thai women mostly linked to the beauty of women such as appearances and skin. This follow by personality, characteristic, and behavior.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กองบรรณาธิการบริษัทสยามอินเตอร์มัลติมีเดีย. [นามแฝง]. (2559). นิตยสาร HOT No. 86 เดือนกันยายน. กรุงเทพฯ: มีดี ออล มีเดีย จำกัด.

จันทนา ทองประยูร และมนวิภา วงรุจิระ. (2550). การออกแบบและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ชนกพร อังศุวิริยะ. (2557). กลวิธีภาษาแสดงความเป็นผู้หญิงในนิตยสารบันเทิงไทยระหว่างปีพ.ศ. 2499 – 2519. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. สงขลา.

นันทนา รณเกียรติ. (2531). ทัศนคติการตั้งชื่อเล่นสองพยางค์ของคนไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ประสิทธิ์ แย้มศรี. (2548). ภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยในเพลงลูกทุ่ง: ศึกษากรณีเพลงแนวคาเฟ่. มหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

มีโชค ราษฎรานุวัต. (2544). การต่อรองทางเพศสภาพในนิตยสารผู้หญิงและผู้ชาย. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รัชยาพร นีรนาทรังสรรค์. (2559). ประสิทธิภาพของกระบวนการสื่อสารเพื่อการศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วรินทร เบญจศรี. (2548). การวิเคราะห์เพศสภาพที่ปรากฎในภาษาโฆษณาในนิตยสารไทย.เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วันทนีย์ วาสิกะสิน. (2543). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วัสสิกา รุมาคม. (2546). พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยปทุมธานี.

อมรา พงศาพิชญ์. (2546). เพศสถานะและเพศวิถีในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Published
2019-06-21
How to Cite
ยิ่งยงศักดิ์ว. (2019). การใช้ภาษาในการเสนอภาพสตรี จากนิตยสารบันเทิงไทย. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 6(2), 140 - 152. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/196588
Section
Research Article