เผยแพร่แล้ว: 2022-11-22

ประสิทธิผลการปรึกษาทฤษฎีอัตถิภาวนิยมในกลุ่มเปราะบาง: การวิเคราะห์อภิมาน

ชนิตา สุจริตธัญตระกูล, ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์, สมพงษ์ ปั้นหุ่น

31-46

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในผู้สูงอายุ: มุมมองจากนักจิตวิทยาการปรึกษา

ชัชวัสส์ โพธิรัตน์สมบัติ, ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล, ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์

47-63

การเขียนบำบัดสำหรับความวิตกกังวลในการสอบ

ขวัญตา พันมหา, พนมพร พุ่มจันทร์, เอื้ออนุช ถนอมวงษ์, สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์

76-90