Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์):

            วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย มีนโยบายเผยแพร่ความรู้และรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงทางจิตวิทยาคลินิก จิตเวชศาสตร์ จิตบำบัด การวัดการทดสอบทางจิตวิทยา สุขภาพจิต ประสาทจิตวิทยา นิติจิตเวช และจิตวิทยาสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียงกันเป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยา แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย

 

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ):

            บทความทุกบทความที่ได้รับตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาความถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญพิจารณาจำนวน 3 ท่าน ต้องได้รับการประเมิน "ผ่าน" อย่างน้อย 2 ใน 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

 

Types of articles (ประเภทของบทความ):

            นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) หรือ บทความวิจัย (research article) 

            บทความฟื้นฟูวิชาการ  (review article) หรือ บทความวิชาการ (academic article)

 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์):

            ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

 

Publication Frequency (กำหนดออกเผยแพร่ออนไลน์):

            วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ดังนี้

               -ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

               -ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม

               -ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์:  

            สำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
                    บทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
                    บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

            สำหรับบุคคลทั่วไป
                    บทความภาษาไทย จำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                    บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

Publisher (เจ้าของวารสาร):

            สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

 

Journal History (ประวัติวารสาร) :

            วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย เป็นวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงทางด้านจิตวิทยาคลินิกและสาขาที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักจิตวิทยาคลินิก นักวิชาการ บุคลากรทางสาธารณสุขและผู้สนใจ โดยจัดพิมพ์ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับและเผยแพร่ไปยังโรงพยาบาล สาธารณสุข และห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยได้ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2512 โดยชื่อเดิมว่า "วารสารจิตวิทยาคลินิก" (Journal of Clinical Psychology)  ISSN 0125-1422 (Printed) ต่อมาได้เริ่มเปลี่ยนชื่อเป็น วารสารจิตวิทยาคลินิกไทยในปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 เนื่องจากสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยได้เล็งเห็นการเผยแพร่วารสารผ่านระบบออนไลน์และมุ่งสู่มาตรฐานสากล จึงทำให้ชื่อเดิมพ้องกับชื่อวารสารต่างประเทศซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว ในปี 2564 จึงได้เสนอหอสมุดแห่งชาติเปลี่ยนชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ เป็นวารสารจิตวิทยาคลินิกไทย (Online) ISSN 2774-1087 (Online) นับตั้งแต่ฉบับปีที่ 52 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และตั้งแต่ฉบับปีที่ 53 เป็นต้นไปจัดเผยแพร่ราย 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ เฉพาะออนไลน์เท่านั้น 

            ประวัติบรรณาธิการ วารสารจิตวิทยาคลินิก

            พ.ศ. 2512-2513           ยุวดี  กิติคุณ

            พ.ศ. 2513-2514           ณรงค์ศักดิ์  ตะละภัฏ 

            พ.ศ. 2515-2516           ดวงมาลย์  เริกสำราญ

            พ.ศ. 2517-2522           กิติกร  มีทรัพย์

            พ.ศ. 2523-2524           วันชัย  ไชยสิทธิ์

            พ.ศ. 2525-2526           สมบัติ  ตาปัญญา

            พ.ศ. 2527-2530           ชัยวัฒน์  วงศ์อาษา

            พ.ศ. 2531-2532           อมรากุล  อินโอชานนท์

            พ.ศ. 2533-2535           อุษา  ชูชาติ และอมรากุล  อินโอชานนท์

            พ.ศ. 2536-2537           สุชีรา  ภัทรยุตวรรตน์

            พ.ศ. 2538-2539           จุฑาทิพย์  วงศ์สุวรรณ

            พ.ศ. 2540-2543           ขนิษฐา  บำเพ็ญผล

            พ.ศ. 2544-2545           สุชีรา  ภัทรยุตวรรตน์

            พ.ศ. 2546-2547           จริยา  จันตระ

            พ.ศ. 2548-2549           สร้อยสุดา  อิ่มอรุณรักษ์

            พ.ศ. 2550-2553           ปราณี  ชาญณรงค์

            พ.ศ. 2554-2555           จริยา  จันตระ

            พ.ศ. 2556-2557           วิลาสินี  ชัยสิทธิ์

            พ.ศ. 2558-2559           แสงเดือน  ยอดอัญมณีวงศ์

            พ.ศ. 2560-2561          แสงเดือน  ยอดอัญมณีวงศ์ และส่องโสม  พึ่งพงศ์

            พ.ศ. 2562-2563          ไชยยันต์  สกุลศรีประเสริฐ

            พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน       วัฒนะ  พรหมเพชร