วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย (Online) (เดิมคือ วารสารจิตวิทยาคลินิก, ISSN: 0125-1422) ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, กันยายน-ธันวาคม) วารสารจิตวิทยาคลินิกไทยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางจิตวิทยาคลินิก จิตบำบัด การวัดการทดสอบทางจิตวิทยาที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆและเกี่ยวข้องกับสหวิทยาการอื่นๆ เช่น จิตวิทยาสาขาอื่น ๆ  จิตเวชศาสตร์  ประสาทจิตวิทยา นิติจิตวิทยา และศาสตร์อื่นๆที่ใกล้เคียงกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยา แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย ซึ่งบทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาความถูกต้องทางวิชาการ (Peer reviewed) จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน โดยการประเมินเป็นแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้ประเมินและผู้เขียนบทความ (Double - blind peer review)

วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย (Online)

            ISSN : 2774-1087 (Online)

ประกาศรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารปีที่ 55 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) ปี 2567

2021-08-01

การส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อขอรับการตีพิมพ์ วารสารมีความจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ เพื่อเป็นค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ ค่าจัดหน้าออกแบบปกและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านงานพิจารณาบทความนั้น ตามอัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ดังนี้

 

สำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
         บทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
         บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

สำหรับบุคคลทั่วไป
         บทความภาษาไทย จำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
         บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

Download แบบฟอร์มส่งตีพิมพ์:

แบบฟอร์มบทความต้นฉบับ (Template)

แบบฟอร์มส่งตีพิมพ์

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

ปีที่ 55 ฉบับที่ 2 (2024): พฤษภาคม-สิงหาคม 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-26

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมช่วงวัยเด็กตอนต้น: ในบริบทประเทศไทย

รังสิรัศม์ วงศ์อุปราช, พีร วงศ์อุปราช, นิสรา คำมณี, ภัทรา ลอออรรถพงศ์

52-64

ดูทุกฉบับ