ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ท่านต้องการที่จะส่งบทความมายังวารสารนี้หรือไม่? เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบหน้า เกี่ยวกับวารสาร สำหรับนโยบายของบทต่างๆของวารสารที่รับตีพิมพ์ รวมถึง คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง ผู้แต่งจะต้อง ลงทะเบียน เป็นผู้แต่ง (Author) ของวารสารนี้ก่อนเพื่อให้สามารถมีสิทธิ์ในการส่งบทความ หรือหากท่านได้เคยลงทะเบียนเป็นผู้แต่งของวารสารนี้แล้วสามารถ เข้าสู่ระบบ และเริ่มต้นกระบวนการส่งบทความได้ทันที กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิกวารสารนี้ แต่เป็นสมาชิกวารสารอื่นในระบบ ThaiJo ท่านสามารถ เข้าสู่ระบบ หลังจากนั้น เลือก ข้อมูลส่วนตัว (Profile) บริเวณด้านบนขวา และ เลือกตำแหน่งผู้แต่งในแท็บ Role และบันทึก ท่านจะได้รับสิทธิ์ในตำแหน่งผู้แต่งของวารสารนี้เช่นกัน

 

Download แบบฟอร์มส่งตีพิมพ์:

แบบฟอร์มบทความต้นฉบับ (Template)

แบบฟอร์มส่งตีพิมพ์

 

วารสารมีความจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ เพื่อเป็นค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ ค่าจัดหน้าออกแบบปกและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านงานพิจารณาบทความนั้น ตามอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ดังนี้

สำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
         บทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
         บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

สำหรับบุคคลทั่วไป
         บทความภาษาไทย จำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
         บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

       *หมายเหตุ: 

        #ผู้นิพนธ์ชำระเงินหลังจาก "ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญพิจารณาผ่านและได้รับการตอบรับให้ลงเผยแพร่ในวารสารจิตวิทยาคลินิกไทยแล้ว" เท่านั้น

 

การส่งบทความ

        #1.ผู้นิพนธ์สามารถส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ตลอดทั้งปี หรือตามช่วงเวลาที่วารสารกำหนด (ติดตามระยะเวลาการส่งบทความได้ที่เมนูข่าวประกาศ) ทางระบบวารสารออนไลน์เท่านั้น เอกสารส่งออนไลน์ดังนี้

             1) ไฟล์นิพนธ์ต้นฉบับ 

             2) แบบฟอร์มส่งตีพิมพ์ 

             3) เอกสารรับรองผ่านคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์

          พร้อมทั้งนี้ ผู้นิพนธ์ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลการส่งพิจารณาบทความของผู้นิพนธ์ในระบบวารสารออนไลน์: Publication ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ Title&Abstract, Contributors, Metadata, และ References ให้ครบถ้วนก่อนส่งบทความ

        #2.หลังจากผู้นิพนธ์ส่งบทความเข้ามาในระบบแล้ว ต้องรอการแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นจากบรรณาธิการก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านโดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

        #3.กองบรรณาธิการจะการแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน และดำเนินการปรับแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ โดยการติดต่อกับผู้นิพนธ์จะดำเนินการผ่านทางกระทู้ของเลขบทความ (ID) ที่ผู้นิพนธ์ส่งเข้ามาในระบบครั้งแรก และให้ผู้นิพนธ์ตอบกลับและส่งไฟล์การแก้ไขต่าง ๆ ของบทความ ในกระทู้ของเลขบทความเดียวกันเท่านั้น

        #4.เมื่อได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและบรรณาธิการได้แจ้งตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ผู้นิพนธ์จะต้องชำระเงินค่าตีพิมพ์ผ่าน ชื่อบัญชีสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ติวานนท์ เลขที่บัญชี 142-0-29451-2 พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบวารสารออนไลน์ในกระทู้ดังกล่าว