การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในผู้สูงอายุ: มุมมองจากนักจิตวิทยาการปรึกษา

Main Article Content

ชัชวัสส์ โพธิรัตน์สมบัติ
ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับผู้สูงอายุจากมุมมองของนักจิตวิทยาการปรึกษา วัสดุและวิธีการ งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ (Interpretative Phenomenological Analysis: IPA) ข้อมูลวิจัยได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างกับผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้มาด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ผ่านเครือข่ายวิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา จำนวน 5 คนที่ในปัจจุบันมีการให้บริการปรึกษากับผู้รับบริการสูงอายุอยู่ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามขั้นตอนของ IPA ซึ่งให้ความส าคัญกับทั้งการบรรยายและการตีความข้อมูลวิจัยเพื่อการทำความเข้าใจข้อมูลในเชิงลึก ผลการศึกษา บทความวิจัยนี้นำเสนอหนึ่งใจความสำคัญหลัก คือ ผู้รับบริการสูงอายุเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประกอบด้วย 6 ใจความสำคัญรอง ได้แก่ 1) ความต้องการของผู้รับบริการสูงอายุเป็นหลักในการกำหนดทิศทางการปรึกษา 2) การยุติการปรึกษาเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการสูงอายุ3) การปรึกษาดำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป 4) การใช้ประสบการณ์ของผู้รับบริการสูงอายุเป็นเครื่องมือในการปรึกษา5) การเชิญญาติเข้ามามีส่วนร่วม และ 6) การปรับใช้ทฤษฎีอย่างยืดหยุ่น สรุป งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับผู้สูงอายุที่เน้นการให้ผู้รับบริการสูงอายุเป็นศูนย์กลางตลอดกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ
Author Biographies

ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  1. Doctor of Philosophy, University of Edinburgh, United Kingdom.
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  1. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

References

Austad, C. S. (2009). Counseling and psychotherapy today: Theory, practice, and research. New York, NY: McGraw-Hill Higher Education.

Blando, J. (2014). Counseling older adults. Routledge.

Boonyaprapun, B. (2001). A meta-analysis of the counseling researches in Thailand [Master’s thesis, Burapha University]. Burapha University Library. https://webopac.lib.buu.ac.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00210061

Carmen, S. M. (2013). Importance of counselling for elderly before institutionalization. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 1630-1633.

Davies, R. (2021). The older client’s experience of counselling and psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research, 21(2), 393-401.

Durost, S. (2011). Old is an attitude—age is a concept: A qualitative study on aging and ageism with guidelines for expressive therapies literature. (Doctoral dissertation). Retrieved from https://www.proquest.com/openview/5b2f6eea7d050dfa66a717cbc 3155f84/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750

Kampfe, C. M. (2015). Counseling older people: Opportunities and challenges. American Counseling Association.

Keum, B. T. (2018). Older adult research in the journal of counseling psychology,the counseling psychologist, and counselling psychology quarterly: A 15-year review and implications for research. Counselling Psychology Quarterly, 31(4), 446-459.

Ko, H. (2020). Counselling older adults: An Asian perspective: Issues, principles, and an evidence-based model (Vol.2). Write Editions.

Kositanon, L. W. (1999). The effect of group rational emotive behavior therapy on decreasing loneliness in the elderly [Master’s thesis, Chulalongkorn University]. Chulalongkorn University Intellectual Repository. http://cuir.car.

chula.ac.th/handle/123456789/12149

Maples, M. F., & Abney, P. C. (2006). Baby boomers mature and gerontological counseling comes of age. Journal of Counseling & Development, 84(1), 3-9.

Myers, J. E., & Harper, M. C. (2004). Evidence‐based effective practices with older adults. Journal of Counseling & Development, 82(2), 207-218.

Orbach, A. (2003). Counselling older clients. London: Sage.

Rashid, T. (2015). Positive psychotherapy: A strength-based approach. The Journal of Positive Psychology, 10(1), 25-40.

Reawtaisong, P. ( 2014). The effects of logotherapy on meaning in life of the elderly with cancer [Master’s thesis,

Burapha University]. Burapha University Library. https://webopac.lib.buu.ac.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00225

Sariwat, L. (2017). Theories and techniques in counseling. Odeonstore. Sukamonson, S. (2017). Live well together.

Siriwathanainterprint.

Shaw, R. (2010). Embedding reflexivity within experiential qualitative psychology. Qualitative Research in Psychology,

(3), 233-243.

Smith, J. A., Flower, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research.

Sage.

Smith, J. A., & Osborn, M. (2007). Pain as an assault on the self: An interpretative phenomenological analysis of the

psychological impact of chronic benign low back pain. Psychology and health, 22(5), 517-534.

Srichannil, C. (2017). Interpretative phenomenological analysis: A qualitative methodology for psychological

research. Journal of Education, 28(3),1-13.

Srichannil, C. (2019). Interpretative phenomenological analysis: Quality criteria. Journal of Human Sciences, 20(1),

-213.

Sue, D. W., Sue, D., Neville, H. A., & Smith, L. (2019). Counseling the culturally diverse: Theory and practice (8th

ed.). John Wiley & Sons Inc

Toner, M. A., & Shadden, B. B. (2002). Counseling challenges: Working with older clients and caregivers. Contemporary Issues in Communication. Science and Disorders, 29, 68-78.

Watts, C. G. (2006). An examination of professional practitioners' perceptions and experiences in providing services with older adults: A qualitative study (Doctoral dissertation). Retrieved from https://commons.lib.niu.edu/handle/10843/23780

Williams, A. M. (2016). Helping relationships with older adults: From theory to practice. SAGE Publications.